Vestigingswet bedrijven

Vestiging van bedrijven

Een vestigingsvergunning is vereist voor iedereen die een onderneming op Bonaire, St. Eustatius of Saba wil beginnen of uitbreiden, dan wel veranderingen in een bestaande onderneming wil aanbrengen conform de Wet Vestiging Bedrijven BES, die sinds 10 oktober 2010 van kracht is op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Procedure 

Degene die een vestigingsvergunning wil krijgen dient daartoe een aanvraag in.
De aanvrager verstrekt de volgende gegevens:

  • Persoonlijke gegevens (naam, woonadres, geboortedatum);
  • Type onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd, bijvoorbeeld: makelaarskantoor, souvenirwinkel, fietsenfabriek, guesthouse, hotel;
  • Genoten opleiding en eventuele ervaring met het leiden van een bedrijf;
  • Investering die nodig is om het nieuwe bedrijf op te starten;
  • Financiële middelen die voor het nieuwe bedrijf kunnen worden ingezet.

De lokale ambtelijke dienst controleert of de aanvraag volledig is en stelt de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen indien dat niet het geval is. Vervolgens wordt de Kamer van Koophandel en Nijverheid gehoord over de aanvraag. Is het bestuurscollege van mening dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van een vestigingsvergunning, dan kan het de vergunning verlenen.

Maximale behandeltermijn

Er geldt een wettelijke beslistermijn van acht weken. Wordt binnen deze termijn van acht weken niet beslist, dan wordt de vergunning van rechtswege aan de aanvrager verleend. Het bestuurscollege publiceert binnen twee weken na het van rechtswege verlenen een lijst met ondernemingen aan wie een vestigingsvergunning van rechtswege is verleend. Daarna heeft het bestuurscollege, indien nodig, nog acht weken de tijd om nadere voorwaarden te stellen (artikel 6 van de wet voorziet daarin). De ondernemer kan wel alvast beginnen met zijn bedrijf.

De termijn begint te lopen op het moment dat een aanvraag voor een vestigingsvergunning is ingediend, en de aanvraag aan alle daaraan gestelde eisen voldoet. Daaronder wordt ook begrepen dat alle benodigde bescheiden zijn aangeleverd. Voldoet de aanvraag niet aan de gestelde eisen, dan stelt het bestuurscollege de aanvrager in staat om de aanvraag aan te passen of aan te vullen. Als de aanvraag is aangepast of aangevuld, en als zij op dat moment aan de gestelde eisen voldoet, dan begint op dat moment de beslistermijn te lopen.

Sinds 1 juli 2021 bestaat voor ondernemers op Bonaire de mogelijkheid om de aanvraag voor een vestigingsvergunning online te doen. Omdat de verwerkingstijd hierdoor veel korter wordt, kunnen ondernemers deze vergunning nu binnen 6 werkdagen krijgen. Dit verschilt aanzienlijk met de wachttijd van 8 weken die normaalgesproken geldt. Een bedrijf beginnen op Bonaire wordt op deze wijze dus makkelijker.

Bezwaar

Indien er volgens het bestuurscollege bezwaar bestaat tegen het verlenen van de vestigingsvergunning, en dat bezwaar is erin gelegen dat de ondernemer kennelijk onvoldoende vaardigheden bezit of kennelijk onvoldoende financiële middelen, dan kan het college de aanvraag binnen acht weken na indiening gemotiveerd afwijzen. In dit geval is het essentieel dat het Bestuurscollege de beslistermijn in acht neemt, omdat anders de beschikking van rechtswege toch wordt verleend.

Afwijzing op grond van algemeen belang

De vestigingsvergunning is in het verleden ook geweigerd om andere algemene belangen te beschermen. Dergelijke belangen zijn onder meer, maar niet uitsluitend, volksgezondheid, milieu, consumentenbescherming, openbare orde en veiligheid. Met de omzetting van 10 oktober 2010 is de mogelijkheid om die andere belangen te beschermen verminderd, in de veronderstelling dat andere regelgevingscomplexen die belangen zouden kunnen beschermen. Dat blijkt niet, althans te weinig, het geval. Totdat die andere regelgeving in werking is getreden om de algemene belangen te beschermen, heeft het bestuurscollege ook het instrument van het weigeren van een vestigingsvergunning tot zijn beschikking, zij het dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat met weigering van de vergunning moet hebben ingestemd.

Indien er volgens het bestuurscollege bezwaar bestaat tegen het verlenen van de vestigingsvergunning, en dat bezwaar is gelegen in de noodzaak om een algemeen belang te beschermen, dan kan het de aanvrager binnen de eerste periode van acht weken meedelen dat de beslistermijn met een tweede periode van acht weken wordt verlengd. Binnen die periode van 16 weken treedt het bestuurscollege in contact met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en licht toe op welke gronden de vergunning zou moeten worden afgewezen. Stemt de Minister in met het afwijzen van de vergunning, dan stuurt het bestuurscollege binnen de gestelde termijn een afwijzingsbeschikking. Stemt de Minister niet in met de afwijzing, dan volgt alsnog een positieve beschikking, en kan het bestuurscollege nadere voorwaarden stellen indien dat nodig wordt geacht.

Lees hieronder bij 'Zie ook' de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.