Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat de Rijksdienst Caribisch Nederland om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens de Rijksdienst Caribisch Nederland gebruikt en waarvoor.

De Rijksdienst Caribisch Nederland gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Rijksdienst Caribisch Nederland uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksdienst Caribisch Nederland kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

De Rijksdienst Caribisch Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Social Media/Externe platforms

De Rijksdienst Caribisch Nederland gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Voor onze dienstverlening via social media maken wij echter gebruik van externe platforms, zoals Twitter en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk. De Rijksdienst Caribisch Nederlandd heeft geen toegang tot de Basisregistratie personen (BRP) en andere overheidssystemen. Daarom kan de Rijksdienst Caribisch Nederland geen informatie opzoeken op basis van uw persoonsgegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).