Visserij

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor een goed beheer van de visserij in de exclusieve economische zone (EEZ) rond de eilanden en heeft samen met de eilandbesturen de verantwoordelijkheid voor de territoriale wateren.

Om vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden beter op elkaar af te kunnen stemmen, wordt nagegaan of extra maatregelen noodzakelijk zijn. Dit gebeurt op basis van een inventarisatie van de visbestanden, de vissers en de vissersvaartuigen, die uitgevoerd is voor Bonaire, Sint Eustatius en de Sababank (English). Maatregelen betreffen bijvoorbeeld de registratie en de afgifte van visvergunningen.

Ook worden maatregelen genomen opdat derden de eilanden niet kunnen gebruiken als overslagplaats voor illegaal gevangen tonijn. De minister wordt hierin geadviseerd door de Visserij Commissie BES, bestaande uit vertegenwoordigers van elk van de drie eilanden, plus een onafhankelijke voorzitter, die aanvragen voor visvergunningen beoordeelt.

Bij het beheer van de Visserij wordt ook samengewerkt met de andere Koninkrijkslanden in het Caribisch Gebied, via een Memorandum of Agreement (MoA). Behalve Caribisch Nederland eilanden hebben ook Nederland en Curaçao deze MoA ondertekend. Aruba en St. Maarten hebben aangegeven ook te willen tekenen. Onder deze MoA adviseert een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van elk van de ondertekenende (ei)landen over het beheer van de mariene biodiversiteit en visserij in de EEZ wateren en de Territoriale Wateren rondom de eilanden. 

Wet- en regelgeving

Visserijbeheer wordt geregeld in de Visserijwet BES en het Visserijbesluit BES. Onder deze wetgeving hebben alle boten groter dan 12 m lengte een vergunning nodig om te vissen. Buiten de Territoriale Wateren van de eilanden hebben ook kleinere boten een visvergunning nodig. Aanvragen voor visvergunningen worden behandeld door de Visserijcommissie BES. De aanvragen  kunnen worden ingediend via het lid van de Visserijcommissie van het betreffende eiland. 

Behalve de vergunningplicht regelen de Visserijwet BES en Visserijbesluit BES ook de bijzonderheden van het vistuig waarmee gevist mag worden en stelt regels op over de minimum maten voor bepaalde vissoorten.

De verschillende eilanden hebben in een aantal gevallen ook aanvullende regelgeving ingesteld voor visserij in de mariene parken. Verder hebben zij de minister verzocht om via AMvB voor de territoriale wateren specifieke regels per eiland in te stellen.

In 2017 heeft LNV opdracht gegeven voor een grondige evaluatie van de samenstelling van visserijregelgeving om eventuele lacunes te identificeren en aansluiting te zoeken bij de regionale visserijregels. Hieruit zal een voorstel tot aanpassing van de regelgeving geformuleerd worden. 

De Visserijcommissie BES overlegd over al dit soort zaken en komt twee keer per jaar samen. De samenvatting van deze bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina.