Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland

Het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP) stelt de gemeenschappelijke en eiland-specifieke onderwerpen aan de orde, waarmee het NMBP een integraal plan is voor land en water in het Caribisch deel van Nederland.

Het plan is gezamenlijk vastgesteld door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarnaast is het plan tot stand gekomen met veel betrokkenheid van de eilanden en houdt het rekening met de lokale wensen en omstandigheden.

Het doel van het plan is om de rijke natuur van Caribisch Nederland te behouden, te beschermen en op duurzame wijze te benutten. Een gezonde natuur draagt bij aan de economische ontwikkeling van de eilanden. Goed ruimtelijk beleid is daarbij essentieel. Het NMBP is het startpunt voor het opstellen van uitvoeringsagenda’s per eiland en biedt de strategie en het kader aan waarmee ieder eiland, samen met het Rijk, dit decennium aan de slag kan.

Bedreigingen

De staat van de natuur van Caribisch Nederland is matig tot zeer ongunstig. De belangrijkste bedreigingen voor de natuur zijn loslopend vee, invasieve soorten, klimaatverandering, overbevissing, kustontwikkeling, erosie en eutrofiëring door afvalwater. De ongunstige kwaliteit van habitats leidt ertoe dat deze onvoldoende veerkrachtig zijn om de effecten van klimaatverandering nu en in de toekomst op te vangen. De integrale aanpak in het NMBP heeft als doel om samen met betrokken ministeries en de openbare lichamen een aantal belangrijke drukfactoren zoals loslopende grazers en watervervuiling te verminderen of weg te nemen, om de veerkracht van de natuur weer te herstellen en te versterken.

Natuur bedreigingen