Wet maritiem beheer BES

Wilt u een aanlegsteiger bouwen? Of uw strand verbreden? Dan moet u op grond van de Wet maritiem beheer BES een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat in Nederland. Op deze pagina’s leest u wat er in deze wet staat, wat dit voor u betekent, en voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen. 

Over de Wet maritiem beheer BES

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel van het  Nederlands staatsbestel. Daarmee vallen Rijkstaken voor deze eilanden Nederlandse ministeriële verantwoordelijkheid.

Voor het beheer van de wateren rondom Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op 10 oktober 2010 de Wet maritiem beheer BES in werking getreden, als opvolger van de Landsverordening maritiem beheer. De eilandverordeningen zijn niet gewijzigd

Waarom een wet voor maritiem beheer?

De zeewateren rondom Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn economisch gezien van levensbelang voor de eilanden. Denk aan duik- en ecotoerisme, maar ook visserij en scheepvaart.

Rijkswaterstaat

In de Wet maritiem beheer BES is geregeld dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk is voor het beheer van de zee rondom Caribisch Nederland. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse ministerie van IenW en voert de wet uit. Rijkswaterstaat de zorg voor vlot en veilig scheepvaartverkeer, schoon water en waterveiligheid.

Wat staat er in de Wet maritiem beheer BES?

In de Wet maritiem beheer BES zijn regels vastgelegd voor activiteiten in of bij de zee, die invloed kunnen hebben op:

  • De veiligheid van de scheepvaart en het verkeer op zee
  • Het planten- en dierenleven in zee
  • Het milieu en de natuur van kust en zeeën
  • Het maritiem archeologisch erfgoed in zee
  • Vervuiling van de zee

Handhaving

Rijkswaterstaat houdt toezicht op het naleven van de Wet maritiem beheer BES en de daarin vastgelegde verplichtingen (geboden, verboden, meldingsverplichtingen). Tevens worden de voorschriften in afgegeven vergunningen gecontroleerd. Dit gebeurt via aangekondigde en onaangekondigde inspecties. Hierbij werkt Rijkswaterstaat samen met de lokale overheden. Ook beoordeelt Rijkswaterstaat binnengekomen meldingen van overtredingen.

Wanneer een activiteit of bouwwerk in strijd is met de Wet maritiem beheer BES, kan Rijkswaterstaat overgaan tot handhavend optreden (boetes, stilleggen van werkzaamheden, etcetera).

Wilt u meer weten over handhaving?

Email vv-hh-cn@rws.nl
Tel +599 715 8333 (lokaal met RCN)
Email info@rijksdienstcn.com (lokaal met RCN)