Wanneer heeft u te maken met de Wet maritiem beheer BES?

De Wet maritiem beheer BES stelt regels voor het hebben of aanleggen van bouwwerken in de zee. Dit kan gaan om:

  • Steigers en andere constructies voor bijvoorbeeld het aanleggen van schepen of voor horeca
  • Pieren
  • Golfbrekers
  • Drijvende, verankerde boeien
  • Strand verbreden

Wat mag wel en wat niet?

Omdat veel verschillende soorten bouwwerken mogelijk zijn, is vooraf niet precies vast te leggen wat wel en niet toegestaan is. Na aanvraag van een vergunning toetst Rijkswaterstaat – eventueel aan de hand van een inspectie ter plaatse – of uw activiteit voldoet aan de richtlijnen van de Wet maritiem beheer BES.

Scheepsactiviteiten

In de Wet maritiem beheer BES is ook vastgelegd waaraan schepen zich moeten houden bij of rond aanlegsteigers, stranden en zwemplaatsen. Het kan daarbij gaan om:

  • Laden en lossen van materialen
  • Scheepsbewegingen in de buurt van de kust en van steigers, pieren en golfbrekers
  • Aan- en afmeren

Voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen (zowel op zee als tussen zee en land via bijvoorbeeld een pier of steiger) hebt u een vergunning nodig van Rijkswaterstaat.

Afval en lozingen

Schepen mogen geen schadelijke of gevaarlijke stoffen lozen. Als er toch iets in het water terechtkomt, bent u verplicht dit te melden en ook om de lozing op te ruimen. Doet u dit niet, dan kan Rijkswaterstaat tot handhaving overgaan, bijvoorbeeld door een boete op te leggen, waarbij u als overtreder de opruimkosten betaalt.

Overige activiteiten

Onder de Wet maritiem beheer BES is ook voor de volgende activiteiten een vergunning of melding nodig:

  • Het leggen van kabels of pijpleidingen in of op de zeebodem (elektriciteits- en datakabels, olie- en brandstofleidingen, etc.)
  • Wetenschappelijk onderzoek (het verzamelen van water- en bodemmonsters en het onderzoeken van archeologisch erfgoed)