Vergunningen

Om ervoor te zorgen dat de in de Wet maritiem beheer BES aangewezen belangen worden beschermd, geldt voor bepaalde activiteiten een vergunningsplicht. In een vergunning worden activiteiten toegestaan waarvoor de vergunningplicht geldt. Aan die vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Naast de Wet maritiem beheer BES moet u ook voldoen aan plaatselijke regels en vergunningsverplichtingen. De lokale overheid  kan u hierin adviseren en uw vergunningaanvraag in behandeling nemen.

Vergunningen in het kader van de Wet maritiem beheer BES worden verleend door Rijkswaterstaat. De aanvraag en verlening van een vergunning verlopen via de volgende stappen:

Stap 1

U stuurt een e-mail naar Rijkswaterstaat en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op  en bespreken  met uw wensen. Als een vergunning nodig is, ontvangt u van Rijkswaterstaat een aanvraagformulier  met de specificaties waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Stap 2

U kunt uw aanvraagformulier eerst in concept voorleggen aan Rijkswaterstaat om deze in een vroeg stadium te laten beoordelen of aan de specificaties wordt voldaan.

Stap 3

U dient de officiële vergunningsaanvraag in, inclusief alle benodigde stukken.

Stap 4

Rijkswaterstaat toetst of de aanvraag voldoende informatie bevat om een beslissing te kunnen nemen. Zodra de aanvraag voldoet, maakt Rijkswaterstaat in plaatselijke kranten bekend dat een aanvraag is ontvangen, indien dit wettelijk is voorgeschreven.

Stap 5

Rijkswaterstaat neemt in afstemming met andere ministeries en het plaatselijke eilandbestuur een beslissing over de aanvraag. Als deze beslissing leidt tot beperkingen van de aanvraag, krijgt u de gelegenheid daarop te reageren. Rijkswaterstaat betrekt deze reactie bij het uiteindelijke besluit.

Stap 6

Rijkswaterstaat maakt de beslissing (inclusief de bijbehorende aanvraag) openbaar. Andere partijen kunnen binnen een termijn van zes weken bezwaar maken. Als u een vergunning hebt gekregen, dient u er voor te zorgen dat uw bouwwerk of activiteit aan de in de vergunning gestelde eisen voldoet.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het aanvragen van vergunningen of wilt u werkzaamheden of activiteiten beginnen in of op zee? Stuur dan een email naar Rijkswaterstaat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.  

Email vv-hh-cn@rws.nl
Tel +599 715 8333 (lokaal met RCN)
Email info@rijksdienstcn.com