Informatie over aanvraag tewerkstellingsvergunning

U moet als werkgever uw vacature melden bij Plenchi di Trabou (Bonaire) of bij de unit arbeid van de openbare lichamen (Saba en Sint Eustatius). Zij kunnen u helpen met het vinden van personeel op de lokale arbeidsmarkt. U dient uw vacature minimaal vijf weken voordat u een tewerkstellingsvergunning aanvraagt, aan te melden.

Inspanningsverplichting

Het is de bedoeling dat u actief op zoek gaat naar lokaal personeel. U doet dit door het plaatsen van advertenties in minimaal twee verschillende media. (Dus bijvoorbeeld één keer via de radio en één keer op Facebook, of één keer in de krant en één keer via het uitzendbureau, maar NIET twee keer via Facebook, of twee keer in dezelfde krant.). U moet dus breed zoeken.

Het aanmelden van de vacature bij Plenchi di Trabou (Bonaire) of bij de unit arbeid van het plaatselijke openbaar lichaam (Saba en Sint Eustatius) valt niet onder uw eigen inspanningsverplichting. 

U dient uw advertenties of vacature teksten minimaal vijf weken te publiceren en kandidaten voldoende reactietermijn te geven. 

Uitzonderingen

Bij sommige specifieke werkzaamheden is het op voorhand duidelijk dat er geen lokale arbeidskrachten beschikbaar zijn. Bij onderstaande beroepen hoeft u daarom niet zelf actief op zoek te gaan naar een lokale kandidaat.

Bonaire:

1. Autorijtuigspuiter

2. Automonteur

3. Autowerkplaatswerker

4. Autotechnicus

5. Timmerman

6. Metselaar

7. Metaalbewerker

8. Koeltechnicus/koelmonteur

9. Elektricien

10. Elektrotechnicus/elektromonteur

11. Duikinstructeur

12. Arts en medisch specialist

13. Grafisch ontwerper

14. Docent en onderwijzer

15. Luchtverkeersleider en aanverwante functies

16. (Banket)bakker

17. Zelfstandig werkend of gespecialiseerd kok

18. Kapper

Saba:

1. Onderwijzer en leerkracht *

2. Duikinstructeur en dive master

3. Gediplomeerde chef koks

4. Arts en academisch opgeleid geneeskundig personeel

5. Functies waarbij het totale jaarsalaris meer dan USD 50.000,– bedraagt

LET OP: U moet uw vacature ook wanneer het om bovenstaande functies gaat melden bij Plenchi di Trabou (Bonaire) of de unit arbeid van het Openbaar Lichaam (Saba). Indien zij vaststellen dat er toch lokaal aanbod is, kan uw aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning alsnog geweigerd worden.  

* Om de continuïteit van onderwijs te beschermen is in samenspraak met het Openbaar Lichaam Saba het beroep van leraar op Saba volledig uitgezonderd van de twv-plicht. Dat betekent dat u als werkgever voor een vreemdeling die onderwijs geeft, geen twv meer hoeft aan te vragen. Een verblijfsvergunning blijft wel een vereiste. 

Klik op de links voor meer informatie over de uitzonderingen op Bonaire en Saba.

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

Is het ondanks uw eventuele verplichte inspanningen niet gelukt om lokale arbeidskrachten te werven? Dan kunt u een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning indienen.

U kunt hier het aanvraagformulier downloaden. U moet deze volledig invullen en ondertekenen en alle bewijstukken, zoals vermeld op de checklist bijvoegen. U dient het aanvraagformulier met alle bewijstukken in bij het IND-CN loket van het eiland waar u uw aanvraag wilt doen. Kijk voor de contactgegevens en openingstijden van alle IND kantoren op de contactpagina van IND-unit CN.

Er kan alleen een tewerkstellingsvergunning verstrekt worden voor een buitenlandse werknemer die over een geldige verblijfsvergunning beschikt of deze heeft aangevraagd. U kunt als werkgever de aanvraag voor een verblijfsvergunning regelen bij hetzelfde loket. De IND stuurt de aanvraag tewerkstellingsvergunning met de bewijstukken door naar de RCN-unit SZW die de aanvraag inhoudelijk beoordeelt.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag voor tewerkstellingsvergunning wordt nauw onderzocht. Er wordt bij de beoordeling gelet op de volgende punten:

 • Is het aanvraagformulier volledig ingevuld en zijn alle bewijsstukken toegevoegd? Zo niet; dan kunnen we uw aanvraag niet beoordelen en wordt deze buiten behandeling gesteld. U ontvangt daarover een beschikking.  
 • Is de vacature gemeld bij Plenchi di Trabou (Bonaire) of het Openbaar Lichaam (Saba en Sint Eustatius)? Wat waren hun bevindingen?
 • Heeft u in uw vacaturemelding en in uw advertenties duidelijk aangegeven wat de functie inhoud en wat de eisen zijn?
 • Is er een (specifiek) diploma vereist om de vacature te vervullen? Zo ja; is de diploma-eis redelijk gelet op de vacature? 
 • Is het voor de vacature vervulling nodig dat de kandidaat werkervaring heeft en/of bepaalde talen spreekt? Zo ja; zijn deze eisen redelijk gelet op de vacature?
 • Is het salaris dat u aanbiedt minimaal het minimumloon en ‘marktconform’? (Dat betekent dat het loon overeenkomt met wat gebruikelijk is voor de functie en de nodige kwalificaties).
 • Heeft de aangedragen buitenlandse werknemer de gevraagde kwalificaties?  (Bijvoorbeeld diploma, werkervaring en talenkennis.)
 • Heeft u een arbeidscontract opgesteld waarin het volgende is opgenomen: naam, adres en vestigingsplaats van de werkgever; de naam van de functie; de personalia van de vreemdeling; het geboden brutoloon per maand; het aantal uren per week; de duur van het contract; en de handtekening van de werkgever?
 • Komt het salaris zoals vermeld in de aanvraag overeen met het salaris zoals vermeld in het arbeidscontract? 
 • Is de werknemer waarvoor de tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd minimaal 18 jaar en maximaal 45 jaar op de dag van het indienen van de eerste aanvraag?
 • Biedt u de werknemer waarvoor u de tewerkstellingsvergunning aanvraagt goede huisvesting?
 • Is u al eerder een tewerkstellingsvergunning toegekend? Dan wordt ook beoordeeld of u zich toen aan de voorschriften en beperkingen verbonden aan de tewerkstellingsvergunning heeft gehouden.