Over RCN/OCW

RCN/OCW is de voorpost van het ministerie van OCW in Caribisch Nederland. RCN/OCW signaleert, informeert en adviseert het ministerie over de lokale toepasbaarheid van de beleidsvoornemens.

Het team van RCN/OCW informeert en ondersteunt alle betrokken partijen bij de uitvoering van de Onderwijsagenda Caribisch Nederland.

RCN/OCW komt ook met voorstellen voor ontwikkeling of aanpassing van het onderwijsbeleid in Caribisch Nederland.

Verantwoordelijkheden RCN/OCW

  • Implementatie van OCW beleid en wet- en regelgeving
  • Coördinatie/bewaking/aansturing uitvoering van de masterplannen onderwijshuisvesting
  • Uitvoering van de Wet Studiefinanciering BES, namens DUO
  • Uitvoering van de taken namens het Commissariaat voor de Media
  • Uitvoering van taken namens het College voor Examens.

Team RCN/OCW

RCN/OCW wordt gevormd door vijf senior beleidsmedewerkers, een senior communicatie adviseur, een kwaliteitscoördinator studiefinanciering, twee uitvoerders studiefinanciering, een procesbegeleider schoolhuisvesting en een management assistente, onder leiding van het diensthoofd. De teamleden zijn gevestigd op Bonaire (9) en op Sint Eustatius (2).

Samenwerkingspartners

Behalve de scholen en het ministerie zijn veel partijen actief in het onderwijsop de eilanden. Een overzicht van de samenwerkende partijen vindt u op de pagina Samenwerkingspartners.