Natuur en biodiversiteit

Caribisch Nederland herbergt een schat aan natuurlijke hulpbronnen die de plaatselijke bevolking maar ook de regio en de rest van de wereld tal van diensten op ecologisch, cultureel en economisch vlak bewijst. De ecosystemen zijn ook in regionaal en mondiaal opzicht van groot belang. De kustwateren en riffen van alle drie de eilanden maken deel uit van beschermde mariene gebieden die internationaal erkend zijn.

De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de natuur op hun eilanden en in de territoriale wateren. Op basis van de Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES kunnen de openbare lichamen regelgeving en beleid instellen ter bescherming van de lokale flora en fauna. Er zijn daarnaast verscheidene internationale verdragen en overeenkomsten die betrekking hebben op Caribisch Nederland en waar verplichtingen uit voortvloeien. Zie het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland voor een volledig overzicht van de relevante internationale verplichtingen.

Artist impression Caribische natuur

Staat van de natuur Caribisch Nederland

In 2018 is er gerapporteerd over de staat van de natuur van Caribisch Nederland. Deze rapportage was een eerste beoordeling van de staat (van instandhouding), bedreigingen en managementimplicaties van habitats en soorten(groepen) in Caribisch Nederland. De conclusie van het rapport is dat de staat van de natuur van Caribisch Nederland beoordeeld moet worden als matig tot zeer ongunstig. Het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 biedt het integrale kader voor het beheer van de natuur en biodiversiteit tot 2030 om de staat van de natuur te verbeteren. In 2025 zal er opnieuw worden gerapporteerd over de staat van de natuur van Caribisch Nederland.

Natuur van Caribisch Nederland