Landbouw en diergezondheid

Veterinaire zaken, diergezondheid en dierenwelzijn

LNV zet in op een verantwoorde en veilige vleesketen. Dit omvat gedegen slachtfaciliteiten en -procedures ter borging van de voedselveiligheid en het dierenwelzijn in het slachtproces. Ook de import en export van dieren en dierlijke producten dient te voldoen aan eisen met betrekking tot diergezondheid en voedselveiligheid.

Landbouw, tuinbouw en veehouderij

Landbouw is een verantwoordelijkheid van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Om de afhankelijkheid van invoer van voedsel te verkleinen en daarmee de voedselzekerheid in Caribisch Nederland te vergroten, is versterking van duurzame lokale voedselproductie benoemd in het Coalitieakkoord en opgenomen als één van de hoofddoelstellingen in het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030. Het ministerie van LNV ondersteunt de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba met hulp van Nederlandse kennisinstituten om mogelijkheden te onderzoeken om een efficiëntere en duurzame voedselproductie te realiseren.

Fytosanitaire zaken en gewasbescherming

De minister heeft de mogelijkheid fytosanitaire wetgeving in te stellen ter bescherming van de landbouw. Omdat er geen sprake is van een grootschalige landbouwsector in Caribisch Nederland is er geen nationale fytosanitaire wetgeving ingesteld. De openbare lichamen hebben de mogelijkheid lokale regelgeving en beleid op te stellen. Verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan gevaren opleveren voor de gezondheid van mensen en dieren, daarom zijn er regels gesteld aan welke stoffen en bestrijdingsmiddelen zijn verboden of waarvoor een vergunning verplicht is.

Gewasbescherming

Verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan gevaren opleveren voor de gezondheid van mensen en dieren. Het risico op verkeerd gebruik is op dit moment helaas groot. Er vindt immers geen formele beoordeling plaats van de risico’s van deze middelen. Ook is de kennis van risico’s, zeker bij gebruikers, beperkt. Bovendien zijn de etikettering en de gebruiksaanwijzing vaak in een onbekende taal geschreven zodat de voorschriften niet kunnen worden nagevolgd.
Later wordt de lijst van vergunningsplichtige en verboden stoffen geactualiseerd. Zo is helder welke stoffen slechts met een vergunning mogen worden gebruikt en welke stoffen geheel verboden zijn.