Contractbeleid 2021-2025

CONTRACTBELEID 2021 – 2025 ZORGVERZEKERING BES

De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt zorg voor de uitvoering van de zorgverzekering op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). ZJCN staat voor het waarmaken van het motto van VWS op de BES-eilanden: ‘Zorg voor mensen in een gezonde samenleving’. Dit doet ZJCN op een rechtvaardige, efficiënte  en transparante manier. Het contracteerbeleid van ZJCN voor de periode 2021-2025 geeft kaders en richtlijnen aan voor het contracteren van verschillende soorten zorgaanbieders voor de periode 2021-2025. Met ons inkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van het contractbeleid van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen. Wij hopen samen met u te komen tot afspraken die leiden tot de beste zorg, nu en in de toekomst.

WAARBORGEN TOEGANKELIJKHEID

Onze verzekerden hebben recht op zorg in natura. Dat wil zeggen dat ZJCN verzekerden zonder bijbetaling de conform het Besluit zorgverzekering BES en de daarvan afgeleide Regeling aanspraken zorgverzekering BES verzekerde zorg kunnen afnemen. Verzekerden hoeven voor deze zorg de zorgaanbieder dus niet te betalen. Tevens regelt ZJCN de administratieve afhandeling daaromheen. ZJCN maakt hiervoor contractuele afspraken met zorgaanbieders, zowel individuele beroepsbeoefenaren als instellingen. ZJCN sluit niet met iedere zorgaanbieder een contract af, maar dient voldoende zorgaanbieders te contracteren zodat de toegankelijkheid van de zorg voor verzekerden van de BES is gewaarborgd. Voor die zorg die niet op de BES eilanden voorhanden is, maakt ZJCN afspraken met zorgaanbieders buiten de BES-eilanden.

CONTROLE BEVOEGDHEID

ZJCN toetst of elke zorgaanbieder voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot de bevoegdheid om zijn medisch beroep uit te oefenen. Artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers dienen te beschikken over een ontheffing zoals vastgesteld in het Besluit uitoefenen medisch beroep BES. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor vestiging. Niet voldoen aan die vereisten is een grond om het zorgcontract te beëindigen of niet aan te gaan.

KWALITEIT & DOELMATIGHEID

Naast de wettelijke vereisten voor vestiging en bevoegdheid van zorgaanbieders, streven we als ZJCN ernaar om kwalitatief hoogstaande en doelmatige zorg in te kopen, passend binnen de ZJCN begroting die jaarlijks door VWS wordt vastgesteld.  Er gelden daarom algemene kwaliteitseisen welke zijn vastgelegd in de Algemene Inkoopvoorwaarden van ZJCN. Voor iedere zorgaanbieder gelden er ook specifieke kwaliteitseisen. Deze bespreekt ZJCN met de zorgaanbieders en zijn vastgelegd in de zorgcontracten tussen zorgaanbieders en ZJCN. Belangrijke kwaliteitseisen gesteld door ZJCN aan de zorgaanbieders zijn bijvoorbeeld de registratie in een erkend kwaliteitsregister van de zorgaanbieder, het volgen van periodieke na- en bijscholing door de zorgaanbieder en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijkruimte van de zorgaanbieder. ZJCN toetst nieuwe en gecontracteerde zorgaanbieders op de geldende kwaliteitsindicatoren. Hiermee krijgt ZJCN inzicht in de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg. ZJCN neemt deze inzichten mee in de inkoop van zorg, waarbij selectieve inkoop niet uitgesloten is. Bij selectieve zorginkoop sluiten we alleen contracten met zorgaanbieders die voldoen aan onze kwaliteits- en doelmatigheidseisen.

NIET-GECONTRACTEERDE ZORG

Indien een zorgaanbieder zorg aanbiedt die niet in de Regeling aanspraken zorgverzekering BES is opgenomen, kan de zorgaanbieder deze zorg niet declareren bij ZJCN. Indien deze zorg toch geleverd wordt zal de zorgaanbieder zelf instaan voor de daarmee gemoeide kosten. Verder sluit ZJCN niet met iedere zorgaanbieder een zorgcontract af. Zodra een verzekerde voornemens is om zorg af te nemen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet de verzekerde toestemming vragen aan ZJCN. Indien voldoende andere zorgaanbieders beschikbaar zijn die dezelfde zorg leveren en op basis van indicatoren zoals kwaliteit en doelmatigheid een contract met ons hebben, zal ZJCN deze aanvraag afkeuren. Als de verzekerde toestemming heeft gekregen van ZJCN kan de verzekerde zorg afnemen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In een dergelijke situatie heeft de verzekerde in plaats van aanspraak op de verstrekking, aanspraak op de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de voor deze zorg gemaakte kosten. Dit staat vermeld in artikel 10.4 van het Besluit zorgverzekering BES.