Paramedische zorg

Paramedische zorg is erop gericht u beter te laten functioneren bij een bepaalde ziekte of aandoening. Paramedische zorg omvat onderstaande. Chiropractie en elektrisch ontharen vallen niet onder paramedische zorg.

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck

Fysiotherapie en oefentherapie zijn gericht op genezing, vermindering van pijn, of behoud van een zo goed mogelijke lichamelijke toestand. Voor fysiotherapie en oefentherapie heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een specialist.

Voor kinderen tot en met 17 jaar worden de eerste 9 behandelingen per kalenderjaar vergoed. Volstaat dit niet, dan kan de verwijzende arts een vervolgaanvraag indienen voor nog eens 9 behandelingen in hetzelfde jaar. Het totaal per jaar is dus maximaal 18 behandelingen.

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder wordt fysiotherapie vergoed bij aandoeningen die op de “chronische lijst” staan. De eerste 20 behandelingen komen niet voor vergoeding in aanmerking. De lijst vindt u in de Regeling aanspraken zorgverzekering BES, paragraaf 4, artikel 1.4.2. Bij een aantal aandoeningen is een maximum periode vastgesteld. Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Voor vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie is het noodzakelijk dat uw zorgverlener vooraf toestemming vraagt aan ZJCN.

Logopedie

Verzekerden kunnen aanspraak maken op logopedie met als geneeskundig doel de spraakfunctie of het spraakvermogen te herstellen of te verbeteren. Daarvoor is een verwijzing van een huisarts, specialist of tandarts nodig. Logopedie voor niet-geneeskundige doeleinden (bijvoorbeeld dyslexie, spreken in het openbaar of zangtraining) wordt niet vergoed.

Voor vergoeding van logopedie is voorafgaande toestemming van ZJCN nodig.

Ergotherapie

Ergotherapie bevordert of herstelt de zelfzorg en zelfredzaamheid door mensen te leren dagelijkse activiteiten weer beter uit te voeren. De ergotherapeut geeft advies, instructie, training of behandeling in zijn behandelruimte of bij u thuis. Voor ergotherapie is een voorschrift van een huisarts, specialist of verpleeghuisarts nodig. U heeft dan aanspraak op maximaal 10 behandeluren per jaar.

Dieetadvies

Voorlichting en advies over voeding en eetgewoonten met een medisch doel worden verleend door een diëtist. Hiervoor is een voorschrift van een arts of tandarts nodig. U heeft dan aanspraak op maximaal 3 behandeluren per jaar.

Podotherapie

Podotherapie en podo zolen zijn bedoeld om voetklachten te verminderen of op te heffen. Hiervoor is een voorschrift nodig van een huisarts of medisch specialist.

Medisch pedicuren

Een medisch pedicure houdt zich bezig met de (specialistische) verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Alleen verzekerden met diabetes kunnen aanspraak maken op medisch pedicuren. Uw zorgverlener dient vooraf toestemming te vragen aan ZJCN.

Stoppen-met-rokenprogramma

Verzekerden kunnen deelnemen aan een stoppen-met-rokenprogramma dat door een huisarts of specialist wordt voorgeschreven. Het gaat om geneeskundige en, zo nodig, farmaceutische hulp die is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Een stoppen-met-rokenprogramma kan maximaal 1 keer per kalenderjaar worden gevolgd. Hiervoor is voorafgaande toestemming van ZJCN nodig.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder kan zorg bij gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) worden vergoed die door een huisarts of specialist wordt voorgeschreven. GLI is een tweejarig programma dat gericht is op gezonder eten (minder energie-inname), meer bewegen en psychologische ondersteuning voor gedragsverandering. Een GLI-programma kan maximaal 1 keer per 24 maanden worden gevolgd. Als het programma niet in zijn geheel wordt gevolgd, wordt slechts een gedeelte vergoed.

Voor vergoeding van deelname aan een GLI-programma is voorafgaande toestemming van ZJCN nodig.

Herstelzorg Covid-19

Door de Covid-19 crisis is de zorgverzekering uitgebreid met herstelzorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen die een ernstige Covid-infectie hebben doorgemaakt. Zij krijgen herstelzorg vergoed, wanneer zij zijn verwezen door een huisarts of specialist en een positieve test uitslag kunnen overleggen aan het medisch advies team van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland. Deze Covid-patiënten hebben recht op:

  • maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie;
  • 10 uur ergotherapie;
  • 7 uur voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.

Er geldt een maximum van zes maanden. Zo nodig kan een verzoek voor verlenging bij het medisch advies team ingediend worden. Een dergelijke verlenging is maximaal 6 maanden. Deze zorg geldt ook voor mensen die al in 2020 een ernstige Covid-19 besmetting hebben doorgemaakt.