Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een opgelegde bijdrage of een beslissing over een zorgaanspraak? Dan kunt u bezwaar indienen bij Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). Dit moet schriftelijk en uiterlijk binnen 6 weken gebeuren.

Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Uw naam en adres
  • De datum en uw handtekening
  • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • De redenen waarom u het met deze beslissing niet eens bent

Als een bezwaarschrift niet binnen 6 weken is ingediend, verklaart ZJCN het bezwaarschrift niet ontvankelijk en wordt het bezwaar niet verder behandeld. ZJCN neemt uw bezwaar so spoeding mogelijk in behandeling. Wij streven er naar om een bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn van maximaal zes weken te behandelen. Zij kunnen het bezwaar gegrond, deels gegrond, deels ongegrond of ongegrond te verklaren. Als er uitgebreid onderzoek nodig blijkt te zijn, kan de afhandeling meer tijd in beslag nemen. Zo kan ZJCN er bijvoorbeeld voor kiezen een hoorzitting te organiseren.

Beroep bij de rechter en Tuchtrechtspraak

Bent u het niet eens met de beslissing of afhandeling van uw bezwaar door ZJCN? Dan kunt u in beroep gaan bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en eventueel in hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Als de zorgaanbieder niet handelt volgens de gedragsregels van zijn beroepsgroep, kunt u ook een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld, te traag heeft opgetreden of te weinig voorlichting heeft gegeven.