Over de Voogdijraad

In 1995 werd het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor Nederland van kracht. Het uitgangspunt daarin is dat een kind bijzondere zorg en bescherming nodig heeft vanwege zijn kwetsbare en afhankelijke positie.

De rol van de Voogdijraad CN

Ouders zijn daar natuurlijk allereerst zelf verantwoordelijk voor. Zij moeten hun kind verzorgen en opvoeden en zijn ontwikkeling stimuleren. Als ouders hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, kan de ontwikkeling van het kind in gevaar komen. In dat geval heeft de Voogdijraad CN, als onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de taak om kinderen te beschermen.

De Voogdijraad CN wordt geraadpleegd of ingeschakeld als er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De Voogdijraad CN kom op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind. Bij alle werkzaamheden van de Voogdijraad CN staat het belang van het kind centraal.

Ouders voeden hun kinderen op. Dat is hun recht en hun plicht. Maar soms komt de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar doordat ouders hun verantwoordelijkheid niet kunnen nemen of doordat vrijwillige hulp stagneert of onmogelijk is. Dan wordt de Voogdijraad CN ingeschakeld en voeren wij onze wettelijke taak uit. De Voogdijraad CN draagt bij aan de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren.

Daarnaast speelt de Voogdijraad CN op verzoek van de rechter een rol bij ouders die uit elkaar gaan en het niet eens worden over afspraken over hun kinderen. Ook onderzoekt de Voogdijraad CN de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en adviseert de Voogdijraad CN over een passende straf. Verder is de Voogdijraad CN betrokken bij het afstaan of adopteren van kinderen. De Voogdijraad CN kan direct worden ingeschakeld door  een beperkt aantal instellingen zoals rechtelijke instanties (onder andere het Openbaar Ministerie en de Politie) en hulpverleningsinstanties zoals Jeugdzorg Caribisch Nederland en Mental Health Caribbean.

Alleen als er sprake is van een acute en bedreigende situatie voor het kind kunnen andere instanties en personen de Voogdijraad CN rechtstreeks bereiken.