Wetten en regelingen

De RCN-unit SZW en de inspecteurs van de Arbeidsinspectie in het bijzonder, zien toe op de volgende wetten:

 • De Wet arbeid vreemdelingen BES; beschrijft wanneer een werkgever een vreemdeling arbeid mag laten verrichten. Uitgangspunt is dat het verboden is een vreemdeling arbeid in de Openbare Lichamen te laten verrichten. Onder voorwaarden kan aan een bedrijf een zogenaamde tewerkstellingsvergunning worden verleend.
 • De Arbeidsveiligheidswet BES en de onderliggende Arbeidsveiligheidsbesluiten zijn bedoeld om de werknemer te beschermen tegen gevaarlijk en ongezond werk. In de besluiten worden nadere regels beschreven over hoe de werkgever het werk veilig en gezond kan organiseren.
 • Het Besluit onderstand BES; beschrijft rechten en plichten rondom het ontvangen van onderstand en bijzondere onderstand.
 • De Cessantiawet BES; beschrijft of de werknemer recht heeft op ontslagvergoeding en de hoeveelheid hiervan.
 • De Stuwadoorswet 1946 BES; beschrijft de plichten rondom het veilig laden en lossen van schepen in havens.
 • De Vakantiewet 1949 BES; beschrijft het aantal rechtmatige doorbetaalde vakantiedagen per jaar
 • De Wet algemene ouderdomsverzekering BES; beschrijft alle rechten, plichten en regelingen rondom de pensioenuitkering.
 • De Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES; beschrijft de rechten en plichten voor wezen, weduwenaars en weduwen rondom de AWW uitkering.
 • De Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES; beschrijft wanneer en volgens welke procedure een werkgever een werknemer mag ontslaan.
 • De Wet kinderbijslagvoorziening BES; beschrijft de rechten en plichten rondom het ontvangen van kinderbijslag. Uitgangspunt is dat ouders of verzorgers van elk kind van 0-18 jaar maandelijks kinderbijslag ontvangen.
 • De Wet minimumlonen BES; beschrijft  het minimumloon per uur voor werknemers.  
 • De Wet ongevallenverzekering BES; beschrijft rechten en plichten van werknemer en werkgever rondom ongevallen op  het werk.
 • De Wet ziekteverzekering BES; beschrijft rechten en plichten van werknemer en werkgever rondom ziekte en zwangerschap.