Verstevigde basisregels en meer geld voor kinderopvang in Caribisch Nederland

Op dinsdag 23 april stemde de Tweede Kamer positief over het wetsvoorstel Kinderopvang BES. In het wetsvoorstel zijn de basisregels vastgelegd voor de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ook reserveerde het kabinet in de voorjaarsnota zo’n 8 miljoen euro per jaar extra voor de kinderopvang in Caribisch Nederland. Dit geld is bedoeld om de kwaliteit van kinderopvang in Caribisch Nederland verder te verbeteren.

Het doel van het wetsvoorstel is om voor alle kinderen in Caribisch Nederland goede, veilige en betaalbare kinderopvang te bieden, zodat elk kind de kans heeft om zich volop te ontwikkelen. De ambitie van het kabinet is dat de kinderopvang in Caribisch Nederland aan een vergelijkbaar kwaliteitsniveau voldoet als in Europees Nederland. Dat niveau is nog niet bereikt, concludeert de Inspectie van het Onderwijs in haar recente rapport naar aanleiding van een tussenmeting in 2023. Daar wordt door kinderopvangorganisaties hard aan gewerkt. Om deze inspanningen extra kracht bij te zetten, komt het kabinet met extra geld.   

Geld voor kwaliteitsverbetering kinderopvang
De uitkomsten van een onderzoek naar de kosten van kinderopvang maken duidelijk dat de kosten voor kinderopvang in Caribisch Nederland hoger zijn dan werd gedacht. De subsidie die kinderopvangorganisaties de afgelopen jaren ontvingen was voor veel organisaties te laag om alle kosten te dekken. Dat geldt vooral voor de dagopvang, gastouderopvang en opvang van baby’s. Met het extra gereserveerde geld kunnen veel van de  aanbevelingen uit het onderzoek naar de kosten van kinderopvang worden opgevolgd. Het stelt de organisaties in staat om de komende jaren aan de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen te werken. Zij krijgen daarbij ondersteuning vanuit het programma BES(t) 4 kids.

Ouderbijdrage vanaf 2027 lager
Vanaf 2027 wordt ook de ouderbijdrage verder verlaagd tot 4 procent van de kosten van kinderopvang. De ouderbijdrage wordt dan enkele tientallen dollars die ouders aan de kinderopvang blijven betalen. Voor ouders die het niet kunnen betalen, krijgt het openbaar lichaam de mogelijkheid om de ouderbijdrage te betalen. Voor hen is kinderopvang gratis.

Het vervolg
Voordat het wetsvoorstel definitief wordt, wordt deze nog voorgelegd aan de Eerste Kamer. De verwachting is dat de nieuwe wet in de tweede helft van 2025 van kracht wordt. De komende maanden wordt nog gewerkt aan de verdere uitwerking van het wetsvoorstel in een Algemene Maatregel van Bestuur. Hierin worden nadere kwaliteitseisen opgenomen waarover de kinderopvangorganisaties meerder malen geconsulteerd zijn. In de zomer van 2024 vindt nog een laatste internetconsultatie plaats.  

Op de website www.best4kids.nu (klik op ‘Wettelijke regeling’) staat een samenvatting van het wetsvoorstel en een animatiefilmpje over het wetsvoorstel.