Onderzoek naar bekostiging kinderopvang Caribisch Nederland

Om ervoor te zorgen dat de toekomstige vergoeding voor kinderopvang realistisch is en organisaties goede kinderopvang kunnen blijven leveren, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten van kinderopvang in Caribisch Nederland. Op basis van dit onderzoek geeft het onderzoeksbureau EBA (Economisch Bureau Amsterdam) advies over de bekostigingssystematiek waarmee de hoogte van de toekomstige vergoeding voor kinderopvang bepaald kan worden.

OCW Oprichten van een school

In het wetsvoorstel Kinderopvang BES dat dit jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat de Rijksoverheid de kosten voor kinderopvang voor een groot deel gaat betalen. Ouders zullen uiteindelijk nog maar  een klein deel van alle kosten hoeven te betalen. De exacte bedragen moeten nog vastgesteld worden. Daarvoor was onderzoek nodig naar de precieze kosten van kinderopvang als een kinderopvang voldoet aan alle regels voor goede kwaliteit. Dit onderzoek, waaraan meer dan driekwart van alle kinderopvangorganisaties in Caribisch Nederland heeft meegewerkt, is nu afgerond.

De onderzoeksresultaten

EBA concludeert dat kostenverschillen tussen organisaties groot zijn en dat de inkomsten uit subsidie en ouderbijdragen voor veel organisaties onvoldoende waren om de kosten te kunnen dekken. Verschillen tussen organisaties komen vooral door verschillen in aantal kinderen dat per beroepskracht wordt opgevangen, de salariskosten en het aantal extra medewerkers dat in dienst is voor bijvoorbeeld koken, schoonmaken, transport en klusjes. Op het gebied van huisvesting en materialen zijn er in verhouding weinig kostenverschillen tussen de organisaties.

Op basis van hun analyse adviseren de onderzoekers een systematiek die zoveel mogelijk is gebaseerd op objectieve (kwaliteit)criteria, zoals het voorgeschreven aantal kinderen per beroepskracht en de opleidingsvereisten. Zij stellen een vergoeding per dagdeel voor. Deze vergoeding is opgebouwd uit aparte bedragen voor personeels-, huisvestings- en overige kosten.

Om de exacte hoogte van de toekomstige vergoeding voor kinderopvang te kunnen berekenen, moeten volgens de onderzoekers nog een aantal beslissingen genomen worden. Bijvoorbeeld met welke arbeidsvoorwaarden rekening gehouden moet worden in afwachting van een CAO Kinderopvang en of er een opslagfactor moet worden toegepast omdat de bezettingsgraad misschien niet altijd 100% is.

Het vervolg

Op basis van het onderzoek komt het ministerie van SZW in samenwerking met de openbare lichamen eind dit jaar met een voorstel voor de systematiek. Dit voorstel wordt met kinderopvangorganisaties en ouders besproken tijdens consultatiesessies op de drie eilanden. Daarna wordt het voorstel ter besluit aan de minister voorgelegd.

De verwachting is dat een definitief besluit over de systematiek en de hoogte van de structurele kinderopvangvergoeding (inclusief ouderbijdrage) in het najaar van 2024 genomen kan worden, als ook het Wetsvoorstel Kinderopvang BES door de Tweede en Eerste Kamer is behandeld.

Tot die tijd blijft de tijdelijke subsidieregeling voor kinderopvangorganisaties van kracht. De bedoeling is dat de huidige subsidiebedragen per 1 januari 2024 worden aangepast. De maximale ouderbijdrage blijft gelijk.

Logo BES(4)Kids