Verstevigde samenwerking tegen armoede op Bonaire en extra maatregelen Caribisch Nederland

Tijdens de gezamenlijk georganiseerde werkconferentie ‘Samen tegen armoede’ van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het Rijk verstevigden beide partijen de samenwerking in een slotverklaring met concrete werkafspraken. Ook maakte minister Carola Schouten bekend extra stappen te zetten tegen armoede.

Ondertekening slotverklaring

De uitdagingen op de eilanden zijn groot. Tijdens de conferentie was iedereen het dan ook met elkaar eens: de focus moet van armoedebestrijding naar werken aan welzijn en brede welvaart. Er werd dan ook niet alleen gesproken over inkomen, maar ook over de stappen die gezet moeten worden om kosten te verlagen en schuldhulpverlening goed in te richten. Minister Schouten benadrukte dat regelingen er moeten zijn voor mensen en niet andersom. En dat de uitdagingen die er liggen een gezamenlijke opgave zijn. Samen met gedeputeerde Craane vroeg zij alle betrokken partijen de handen ineen te slaan. Iets dat het Rijk en OLB zelf bekrachtigden met het ondertekenen van een slotverklaring.

Minister Schouten:

“De nood is hoog. Helaas kennen we de schrijnende situaties van kinderen die met een lege maag naar school gaan. Van mensen met meerdere banen die toch niet rondkomen. Vaak zeg ik dat mijn ideaal is dat mensen ‘een baan’ hebben. Hier is dat, dat mensen één baan hoeven te hebben. Om mensen écht te helpen, moeten we samen optrekken. Want het vraagstuk is niet van één individu. We moeten met elkaar stappen zetten. En dat is wat we vandaag hebben gedaan. Om verder te bouwen aan een menswaardig bestaan. Daar blijf ik mij voor inspannen.” 

Gedeputeerde Jolinda Craane:

“Ook een belangrijke pijler in de lokale aanpak van armoede is het investeren in de ontwikkeling en het voorkomen van achterstanden bij onze kinderen. Zodat we zeker weten dat zij straks gelijke kansen krijgen. Voor een duurzame aanpak van armoede moeten inwoners niet alleen kunnen rondkomen, maar moeten we samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en het beste uit zichzelf kan halen.”

Het OLB pakt nadrukkelijk de regie in het lokale armoedebeleid en stippelde een routekaart uit om dit jaar nog te komen tot een integrale aanpak om armoede te voorkomen, bestrijden en verzachten. Minister Schouten kondigde aan specifiek voor dit programma EURO 550.000,- vrij te maken. Ook maakte zij bekend EURO 100.000,- vrij te maken voor de start van een pilot die maatwerk mogelijk maakt. De gezamenlijke inzet is om gelijke kansen te creëren en iedereen te laten meedoen in de maatschappij.  Eind dit jaar moeten de uitgewerkte plannen worden bekrachtigd in bestuurlijke afspraken tussen OLB en het Rijk.

Extra maatregen voor alle eilanden

Naast de verstevigde samenwerking, maakte minister Scouten ook bekend voor geheel Caribisch Nederland extra maatregelen te treffen. Zo wordt de onderstand voor alleenstaanden en de AWW per 1 oktober 2023 verhoogd en stellen we een tweede tijdvak open voor de tijdelijke regeling Dubbele Kinderbijslag Intensieve Zorg, vooruitlopend op de invoering van de structurele regeling. De energietoelage voor huishoudens met een laag inkomen wordt verlengd voor 2023.

Minister Schouten:

“Ik benadruk: we gaan een sociaal minimum vaststellen. De Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland adviseert hier later dit jaar over, gelet op de huidige economische tijd met stijgende kosten. Ondertussen staan we niet stil. We blijven werken aan brede welvaart en kansengelijkheid. Ik beloof om te zullen blijven duwen en trekken om dat voor elkaar te krijgen en ik vond het mooi te horen dat alle betrokken partijen daaraan hun steentje willen blijven bijdragen.”