Werkconferentie ‘Samen tegen armoede’ op Bonaire

Op 25 en 26 mei 2023 organiseert het Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met het Rijk de werkconferentie “Samen Tegen Armoede”. Tijdens deze werkconferentie wordt een volgende stap gezet op weg naar een doeltreffend armoedebeleid voor Bonaire, gebaseerd op werkelijke behoeften, een gedeelde visie en een integrale aanpak.

Samen tegen armoede

Vooruitlopend op het vaststellen van het sociaal minimum worden tijdens de werkconferentie de lokale opgaven op het gebied van bestaanszekerheid, kansengelijkheid, participatie en zelfredzaamheid besproken. Met de feedback van alle professionals die betrokken zijn bij de lokale armoedeproblematiek op Bonaire, hopen de organisatoren conclusies te trekken over wat de belangrijkste opgaven zijn en hoe hieraan effectief samengewerkt kan worden. Ook treden sprekers met veel ervaring op het gebied van lokale armoedebestrijding op.

De inzet van de organisatoren is dat gedeputeerde Jolinda Duncan-Craane  namens het Bestuurscollege en minister Carola Schouten (armoede, participatie en pensioenen) namens het Rijk aan het einde van de werkconferentie een slotverklaring tekenen over de bijdragen die het OLB en het Rijk leveren aan het lokale armoedeprogramma. 

Routekaart

De werkconferentie vormt een onderdeel van de routekaart ‘Samen tegen armoede’ die eind 2022 is ontwikkeld door het Openbaar Lichaam Bonaire. Het doel is om te komen tot een integrale aanpak om armoede te voorkomen, bestrijden en verzachten, zodanig dat de bestaanszekerheid van mensen met een laag inkomen verbetert, kansengelijkheid en zelfredzaamheid vergroot en iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Tijdens een eerste symposium over de armoedeproblematiek in november 2022 was de conclusie dat armoede een complexe uitdaging vormt. Samenwerken aan het voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede is noodzaak, waarbij de eilandbewoner centraal staat. Afgelopen maanden vonden focusgroepen plaats met kwetsbare inwoners, werkenden en uitvoerende professionals en werd breed geïnventariseerd welke voorzieningen nog ontbreken. De resultaten van deze brede inventarisatie worden gedeeld tijdens de werkconferentie op 25 en 26 mei en vervolgstappen bepaald.