Tel mee met Taal

Dit jaar is het wederom mogelijk voor instellingen in Caribisch Nederland om subsidieaanvragen in te dienen voor het actieprogramma “Tel mee met Taal” van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS. Doel van dit programma is zorgen dat zoveel mogelijk mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken, om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Het gaat dan om basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Tel mee met taal

De subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers, maatschappelijke organisaties, instellingen zoals scholen, voor- en naschoolse opvang organisaties, onderwijszorgcentra, aanbieders van tweede kans onderwijs,  bibliotheken en afdelingen van de openbare lichamen die onder hun klanten (bijvoorbeeld ouders) te maken krijgen met analfabetisme, laaggeletterdheid of achterstanden op het gebied van rekenen en digitale skills op een basisniveau.
Er is speciaal budget gereserveerd voor aanvragen uit Caribisch Nederland.

De Tel mee met Taal subsidie kan worden ingezet voor activiteiten zoals bijvoorbeeld cursussen of (bij)les, gegeven in de Papiamentse of Engelse taal, zolang het gaat om de ontwikkeling van geletterdheid en rekenvaardigheid en digitale skills op een basisniveau. Maar u kunt ook een beroep doen op deze gelden voor het promoten of marketen van uw activiteiten onder potentiële cursisten.

De aanvraagtermijn sluit op 28 februari 2022.

Voor meer informatie

Meer informatie over het subsidieprogramma is te vinden op de www.telmeemettaal.nl/subsidie.
Vragen over dit subsidieprogramma kunt u stellen via www.dus-i.nl/contact.
Het aanvraagformulier is te downloaden via www.dus-i.nl/subsidies/tel-mee-met-taal.