Ronde tafel bijeenkomst over toekomst Centrale Dialoog

Op 15 november 2018 komen de partijen die deelnemen in de Centrale Dialoog Bonaire, weer bij elkaar in een ronde tafel conferentie. De Centrale Dialoog is een overleg tussen vakbonden, werkgevers en overheid over sociaal economische onderwerpen, bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid en armoedebestrijding.

Alle betrokken partijen kunnen onderwerpen voor de Centrale  Dialoog aandragen die daarop betrekking hebben.

Namens het ministerie van SZW is in overleg met het Openbaar Lichaam en de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging een externe procesbegeleider aangesteld. Hij zal tijdens deze bijeenkomst handreikingen doen voor een nieuwe start van de Centrale Dialoog, die de afgelopen periode om uiteenlopende reden is gestagneerd. De procesbegeleider heeft de afgelopen periode verschillende gesprekken gevoerd met onder meer vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en openbaar lichaam Bonaire die bij de Centrale Dialoog betrokken zijn. De  gesprekken waren  constructief en de gespreksdeelnemers hebben zich positief ingezet. Zij zijn het erover eens dat een goede Centrale Dialoog zeer kan bijdragen aan hun eigen invloed en positie, maar ook aan het welzijn van Bonaire, waarbij tegenstellingen kunnen worden overbrugd. 

Het is de bedoeling om tijdens de bijeenkomst van 15 november concrete afspraken te maken over het vervolg en de opzet van de Centrale Dialoog in de toekomst. Bijvoorbeeld over het vaststellen van een vergaderschema en -frequentie, onderwerpen en evaluatiemomenten. Ook het evenwichtig verdelen van de zetels over de verschillende geledingen is een gespreksonderwerp. De zetels in de Centrale Dialoog zijn thans verdeeld over USIBO, BBE, BONHATA, BHG, openbaar lichaam en Kamer van Koophandel. Daarnaast is de betrokkenheid van het ministerie van SZW in de Centrale Dialoog een onderwerp van bespreking.

Jan-Willem van den Braak heeft in het verleden ook op Aruba een sociale dialoog helpen opzetten en weet vanuit die ervaring wat nodig is om een sociale dialoog te laten werken. ‘De constructieve opstelling van de partijen tot nu toe, geeft goede hoop voor een spoedige herstart van de Centrale Dialoog’, aldus de procesbegeleider.