Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen bij de RCN-unit SZW. Dit moet schriftelijk en binnen een vastgestelde termijn. Bezwaar maken is kosteloos. 

Wanneer kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken bij de RCN-unit SZW wanneer u het niet eens bent met een beslissing omtrent:

 • Tewerkstellingsvergunningen 
 • Loonderving
 • Onderstand
 • Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV)
 • Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)
 • Kinderbijslag

Wanneer het om een bezwaar over TWV gaat, dient uw bezwaar binnen vier weken na de beslissing binnen te zijn bij de RCN-unit SZW. Voor andere bezwaren geldt dat deze binnen zes weken na de beslissing binnen moeten zijn. Als u uw bezwaar later indient, wordt deze niet behandeld. 

Hoe maak ik bezwaar?

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kan ingediend worden in het Nederlands, Papiaments of Engels en dient de volgende onderdelen te bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • De reden waarom u het oneens bent met de beslissing 
 • De datum en uw handtekening
 • Voeg voor een vlotte afhandeling tevens een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt toe. 

U kunt uw bezwaar inleveren bij het plaatselijke kantoor van de RCN-unit SZW, e-mailen of per post versturen ter attentie van het unithoofd RCN-unit SZW. E-mail heeft onze voorkeur. 

Email: info.szw@rijksdienstcn.com 

Adres:
SZW-hoofdkantoor
Centrumgebied z/n
Kralendijk, Bonaire

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Uw bezwaar wordt behandeld door de juridisch medewerker binnen de RCN-unit SZW. Binnen enkele dagen na het indienen van uw bezwaar ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Bij deze bevestiging ontvangt u een uitnodiging om uw bezwaar mondeling toe te lichten, dit wordt ‘horen’ genoemd. In de uitnodiging staat wanneer het horen plaatsvindt en wanneer u uw dossier in kunt zien. U heeft recht op een eenmalig kosteloos afschrift van uw bezwaardossier. 

Na het horen wordt uw dossier volledig heroverwogen. Deze overwegingen kunt u nalezen in de beslissing op uw bezwaar. U ontvangt deze beslissing uiterlijk binnen vier maanden na de datum van het indienen van uw bezwaar. Als voor een correcte beoordeling een langere termijn nodig is, ontvangt u hierover bericht. De RCN-unit SZW kan indien nodig de termijn van vier maanden eenmalig met dertig dagen verlengen. 

Heeft bezwaar een opschortende werking?

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waartegen u bezwaar maakt van toepassing blijft totdat anders is beslist. Wilt u de beslissing schorsen? Dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. We noemen dit een verzoek tot voorlopige voorziening. Hieraan zijn griffiekosten verbonden. 

Heeft u bezwaar ingediend tegen de afwijzing van uw aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning? 
Houdt u er dan rekening mee dat in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, u de vreemdeling géén werkzaamheden mag laten verrichten (artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen BES). Zo lang er geen nieuwe beslissing is genomen, is de voorgaande beslissing van kracht. 

Wat kan ik doen als ik het oneens ben met de beslissing over bezwaar?

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u in beroep gaan bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie voor meer informatie hierover het onderdeel Gerecht in Eerste Aanleg op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.