Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wetten houden op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werken. Door deze wetgeving wordt de arbeidsmarkt beschermd en illegale arbeid, arbeidsuitbuiting en oneerlijke concurrentie bestreden. Om naleving van de wetten te bevorderen, worden inspecties uitgevoerd en wordt er gehandhaafd. Daarnaast geeft de Arbeidsinspectie voorlichting aan werkgevers en werknemers. De Arbeidsinspectie is een onderdeel van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkgever en werknemer hebben allebei belang bij een veilige en gezonde werkplek en zijn hier samen verantwoordelijk voor. Werkgevers geven duidelijke instructies, creëren een veilige werkomgeving en zien toe op voldoende rust. Werknemers werken volgens de instructies en nemen verantwoordelijkheid voor de eigen gezond- en veiligheid en die van directe collega’s.

Vormen van handhaving

De Arbeidsinspectie handhaaft de wetten op het terrein van arbeid en sociale voorzieningen die door Unit SZW worden uitgevoerd. Het gaat dan om wetten op het gebied van arbeidsveiligheid, werk- & rusttijden, arbeid vreemdelingen, loondervingswetten, minimumloon en ontslag. Om de naleving van de regelgeving van de wetten te bevorderen, geeft de Arbeidsinspectie voorlichting, voert inspecties uit en kan naleving van de wet afdwingen.

Voorlichting

De Arbeidsinspectie informeert werkgevers en werknemers over de geldende wetten en regels. Dit vindt onder andere plaats door bijeenkomsten en voorlichtingsbrochures. Voorlichtingsbrochures voor verschillende sectoren zijn beschikbaar in het Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans.

Inspecties

De arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om zonder aankondiging inspecties uit te voeren in bedrijven. De werkgever en de werknemers zijn verplicht om hieraan mee te werken.

Soms vindt de inspectie plaats naar aanleiding van een ongeval of een klacht. Maar er worden ook inspecties uitgevoerd binnen het kader van inspectieprojecten. Dan worden verschillende bedrijven binnen een sector geïnspecteerd om trends en problemen binnen een sector in kaart te brengen.

Instrumenten voor wetsnaleving

De arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om bestuursrechtelijk boetes op te leggen en om strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren. Dit betekent dat de inspecteur van de arbeidsinspectie als buitengewoon agent van de politie een proces-verbaal kan opmaken en deze bij het Openbaar Ministerie kan indienen. Klik hier voor uitleg over de verschillende instrumenten die de Arbeidsinspectie in kan zetten om wetsnaleving af te dwingen. 

Melden bedrijfsongeval

Bij een ongeluk op het werk, moet u dit in sommige gevallen melden bij de Arbeidsinspectie. Klik hier voor meer informatie.

Wetten en Regelingen

De inspecteurs van de Arbeidsinspectie zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als toezichthoudende ambtenaren voor de SZW-regelgeving BES. Klik hier voor alle wetten en regelingen waar de arbeidsinspectie toezicht op houdt.