Toespraak minister Sithree van Heydoorn op Curaçao (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport)

Volk van Curaçao,

Ik ben tevreden en ik ben blij, erg blij…

Blij omdat vandaag, 1537 dagen nadat de burgermaatschappij van Curaçao, op basis van een volksproces van 3 oktober 2019, tot de uitspraak kwam dat de Nederlandse staat ook haar verantwoordelijkheid moet nemen om onze nationale held Tula in eer te herstellen, Nederland rechtdoet aan het rechtsgevoel van de burgermaatschappij van Curaçao en officieel verklaart Tula te zullen rehabiliteren. De Nederlandse regering heeft ook verklaard samen met ons Curaçaoënaars een zichtbaar en blijvend symbool te zullen ontwikkelen en voorbereiden, om aan te geven dat Tula niet alleen onze nationale held is, maar dat Tula, zelfs meer dan dat, onze bron van inspiratie is voor vooruitgang en emancipatie van Curaçao.

Een bron van inspiratie voor elke Curaçaoënaar om onze verplichting aan ons vaderland na te komen en hard te werken om de broodnodige cultuur van strijd en verzet te ontwikkelen, zodat Curaçao vooruit kan gaan in haar emancipatieproces.

Ik ben blij omdat onze nationale held Tula nu echt een belangrijk middel is als inspiratiebron voor onze jongeren bij het proces in hun vorming, opvoeding en opleiding. Voor het bewerkstelligen van mijn visie op het gebied van verbetering van het onderwijs en de opvoeding, is dit uiterst belangrijk. Het is bekend dat ik de vurige wens heb dat we samen al onze krachten bundelen om de noodzakelijke verbeteringen te identificeren en te implementeren in ons onderwijs en onze opvoeding. Het uiteindelijke resultaat van de verbetering van ons onderwijs en onze opvoeding moet uiteindelijk een concrete bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land Curaçao.

Voor de uitvoering van mijn nobele en emancipatorische taak als Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, is de rehabilitatie van Tula een waardevolle bijdrage bij het kunnen realiseren van mijn holistische visie op de “cruciale bijdrage van onderwijs, wetenschap, cultuur en sport aan de ontwikkeling en vooruitgang van onze natie, Curaçao”.

In het verlengde hiervan heb ik al opdracht gegeven tot

  • aansluiting van onze cultuur op de strijd en het verzet van Tula en zijn medestrijders voor een beter leven in vrijheid, gebaseerd op gelijkheid en solidariteit;
  • verheffing van onze cultuur zodat we opkomen voor onze rechten en belangen en tevens wegen vinden om te strijden voor meer en beter welzijn;
  • doorgeven van informatie, besef, kennis en bewustzijn, opdat we de collectieve identiteit zullen ontwikkelen die nodig is voor de vooruitgang en emancipatie van Curaçao.

Tevens heb ik al opdracht gegeven aan de sector Cultuur en Sport en de sector Onderwijs van het ministerie van ESKD, Fundashon material pa Skol, Fundashon Museo Tula en Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut om de krachten te bundelen ....

  1. om ervoor te zorgen dat de scholen op Curaçao ieder jaar op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, aandacht besteden aan de waardering van de fundamentele mensenrechten en
  2. het educatieve proces op gang te brengen om bij onze jongeren op Curaçao de cultuur van strijd en verzet te ontwikkelen die nodig is zodat Curaçao kan vooruitgaan in haar emancipatieproces.

Ik ben blij omdat de basis van de beslissing van Nederland voor eerherstel van Tula, een psychologisch obstakel heeft verwijderd ter verwezenlijking van mijn visie voor de verbetering van onderwijs en opvoeding; ik kan tevens zeggen dat ik zeer tevreden ben met dit resultaat.

Ik ben tevreden omdat de beslissing van Nederland om Tula te rehabiliteren nog een bewijs is dat de inspanningen en activiteiten van de burgermaatschappij op Curaçao en van actieve burgers op Curaçao geleid hebben tot echte vooruitgang in het lange proces van emancipatie om ons te bevrijden uit de greep van mentale slavernij die ons hinderde bij onze inspanningen om te komen tot een passende ontwikkeling van de Curaçaoënaar en van onze natie Curaçao.

Ik ben ook tevreden omdat opnieuw is aangetoond dat mijn oproep van 17 augustus 2021 in hetzelfde Parke di Lucha pa Libertat (Park van de strijd voor de vrijheid) zinvol was. 

  • Op die dag benadrukte ik het feit dat “de regering van Curaçao bewust gekozen heeft voor de datum van 17 augustus en niet voor de datum van 1 juli, om zo de nadruk te leggen op het belang en de vaderlandse plicht van iedere Curaçaoënaar om nooit op te geven en geen situaties van onrecht, ontmenselijking, ongelijkheid of ondergeschiktheid te accepteren, maar om de  emancipatorische strijd die Tula en zijn medestrijders op 17 augustus begonnen, te gebruiken als een voorbeeld en een bron van inspiratie om te strijden en te blijven strijden voor vrijheid, gelijkheid, solidariteit en menselijke waardigheid”.   
  • Op die dag heb ik ook benadrukt dat “de regering van Curaçao 38 jaar geleden deze intelligente, vaderlandslievende en emancipatoire beslissing nam als hoogtepunt van de jarenlange strijd en actie van sociale groeperingen om ons te bevrijden van het zware juk van mentale slavernij, en om het volk van Curaçao bewust te maken van het ware politieke karakter van de strijd van onze nationale held Tula.
  • Op die dag heb ik de sociale groeperingen publiekelijk hartelijk bedankt en heb ik hen opgeroepen om de strijd voort te zetten en om te beseffen dat dit niet altijd direct tot de overwinning leidt, maar dat we moeten doorzetten en iedere op basis van strijd gezette stap vooruit moeten waarderen en op prijs stellen.

De prestatie van vandaag is nog een bewijs daarvan; daarom wil ik de burgermaatschappij danken en hen aanmoedigen om te blijven strijden, zodat we allemaal eens kunnen zingen: “Tula, je hoeft niet langer te wachten.........”

Hartelijk dank.