Samenwerkingsovereenkomst tussen OLB en gemeenten uit Nederland

De gemeenten Rotterdam en Alphen aan de Rijn en het Openbaar Lichaam Bonaire slaan de handen ineen. In het kader van ondersteuning en versterking van de uitvoeringskracht van het OLB is dit initiatief ontstaan vanuit het OLB, de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat. Dit betreft één van de speerpunten uit het bestuursakkoord.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst OLB en gemeenten

De samenwerking tussen de gemeenten startte reeds in oktober 2019. Nu is de tijd aangebroken om deze samenwerking te formaliseren zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Dinsdag 1 september 2020 ondertekenden gedeputeerde Kroon en staatssecretaris Knops de overeenkomst.

Met inzet van capaciteit en expertise uit de Nederlandse gemeenten kan er toekomstgerichte ondersteuning worden geboden voor het beleid en de processen rondom verkeer, vervoer, watermanagement en civiele werken. Op deze manier wordt er ondersteuning geboden bij de uitvoering van de infrastructurele plannen, kan beheer en onderhoud van de infrastructuur worden voorbereid en uitgevoerd. Dit is een speerpunt van gedeputeerde Kroon en het bestuurscollege, als ook van de ministeries van IenW en BZK.  

Concreet betekent deze samenwerking dat er op korte termijn een projectleider wegen start vanuit de gemeente Rotterdam voor 6 maanden. Naast de inhoudelijke en procesmatige sturing zal de projectleider ook de samenwerking tussen de gemeenten verder structureren.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt er een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het plan van aanpak voor de wegen van Bonaire, één van de belangrijke thema’s uit het bestuursakkoord. 

Er zijn ook afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord om een deelverbeterplan voor de directie R&O op te stellen om de uitvoering te verbeteren van de infrastructurele projecten. Daar wordt samen door het OLB, de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn, het ministerie van BZK en het ministerie van IenW aan gewerkt om tot resultaten te komen voor de inwoners van Bonaire.