Milieuregelgeving

Per 1 april 2015 is het Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES (Bgim BES) en bepaalde delen van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet vrom BES) in werking getreden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Deze wetswijziging heeft betrekking op een aantal grote bedrijven voor de op- en overslag van (aard)olie(producten). Voor deze bedrijfsactiviteiten zal het bestuurscollege niet langer een milieuvergunning verlenen, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook het toezicht en de handhaving op deze bedrijven komt bij de minister te liggen. Voor vragen over de milieuvergunning, het toezicht en de handhaving over deze bedrijven kunt u voortaan terecht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de vertegenwoordiger van het ministerie bij de RCN.  Bij calamiteiten (zoals brand) en de bestrijding  daarvan blijft het eiland het aanspreekpunt.

De Wet volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer BES

Sinds 10 oktober 2010 zijn de BES-eilanden zogeheten bijzondere Nederlandse gemeenten. Om een duurzaam milieubeleid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te kunnen realiseren is op 22 december 2011 de Wet vrom BES vastgesteld. Deze wet geeft een geïntegreerd wettelijk kader op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, dat op maat is toegesneden op de BES-eilanden. Deze wet zal gefaseerd in werking treden. De onderdelen van de wet die per 1 april 2015 in werking treden zien op het beheer van milieuactiviteiten van bepaalde typen bedrijven met als doel nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Het Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES

Ter uitvoering van de Wet vrom BES is het Bgim BES opgesteld. Het Bgim BES regelt onder meer:

  • de aanwijzing van bepaalde categorieën van inrichtingen (bedrijven) waarvoor een vergunningplicht geldt;
  • wie bevoegd gezag is voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving;
  • de eisen waaraan een aanvraag voor een vergunning moet voldoen;
  • de regels waarmee het bevoegd gezag bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening moet houden;
  • de aanwijzing van activiteiten waarvoor een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Op welke type bedrijf is het Bgim van toepassing?

In het Bgim BES worden bepaalde type bedrijven aangewezen waarop dit besluit van toepassing is. Het gaat om bedrijven die aardolie, aardolieproducten of koolwaterstoffen in vloeibare toestand op- of overslaan met een opslagcapaciteit van 2.500 m3 of meer. Vier bedrijven op Bonaire en Sint Eustatius vallen onder deze aanwijzing, te weten NuStar (Sint Eustatius), BOPEC (Bonaire) en twee vestigingen van Curoil (Bonaire).

Wat betekent deze wijziging voor dit type bedrijven?

In het Bgim is bepaald dat deze bedrijven een milieuvergunning moeten hebben om hun bedrijfsactiviteiten te mogen uitvoeren. Met een vergunning geeft het bevoegd gezag toestemming aan het bedrijf om bepaalde bedrijfsactiviteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken onder voorwaarden uit te voeren. Voorheen moesten deze bedrijven een vergunning hebben op grond van de plaatselijke Hinderverordening. Door deze wetswijziging komt de plaatselijke Hinderverordening voor deze bedrijven te vervallen en moeten zij vanaf 1 april 2015 voldoen aan de milieuregels de gelden op grond van de Wet vrom BES en het Bgim BES.

Verder regelt het Bgim BES dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd is om een milieuvergunning te verlenen voor dit type bedrijven. Dit betekent dat anders dan onder de Hinderverordening het Bestuurscollege hiervoor niet meer bevoegd is. Ook het toezicht en de handhaving op deze bedrijven komt bij de minister te liggen. In de praktijk is Rijkswaterstaat Zee en Delta verantwoordelijk voor de vergunningverlening en de Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT) voor het toezicht en de handhaving. Nieuwe aanvragen of een verzoek tot wijziging van de vergunning moeten voortaan worden ingediend bij de minister van IenW (in de praktijk Rijkswaterstaat Zee en Delta). Voor handhavingskwesties kunt u terecht bij de ILT.

Beste beschikbare techniek

In de Wet vrom BES is bepaald dat binnen de bedrijven de beste beschikbare technieken worden toegepast. Het Bgim BES regelt met welke regels en criteria het bevoegd gezag bij het bepalen van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening moet houden. Hierbij kan onder meer rekening worden gehouden met het type inrichting, de aanwezige installaties, de lokale milieuomstandigheden en een redelijke invoeringstermijn. De (expliciete wettelijke) verplichting om de milieuvergunning te baseren op de beste beschikbare technieken (BBT) zal tegelijk met de inwerkingtreding van het Bgim BES gaan gelden. Dit betekent dat alle bedrijven die onder het Bgim vallen aan BBT moeten voldoen.

Wat gebeurt er met de bestaande hindervergunning?

Alle vier de bestaande bedrijven die onder het Bgim vallen hebben een actuele vergunning op grond van de plaatselijke Hinderverordening. Gelet op het overgangsrecht in het Bgim worden deze vergunningen aangemerkt als een vergunning op grond van de Wet vrom BES. De ILT zal erop toezien dat deze bedrijven hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren overeenkomstig de vergunning.

Wilt u meer weten over deze milieuregelgeving?

Neem dan contact op met de vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

Tel +599 715 8333
Email info@rijksdienstcn.com