Maritieme rampenbestrijding

De maritieme rampenbestrijding in de wateren rond Saba, Sint Eustatius en Bonaire is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de gezaghebbers van de eilanden. Het gaat daarbij voornamelijk om oliebestrijding en het bergen van schepen. Het redden van mensen is primair een taak van de Kustwacht voor het Caribisch gebied.

Rijkswaterstaat (RWS) werkt als de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenM nauw samen met de lokale autoriteiten bij de opzet en de organisatie van de maritieme rampenbestrijding op zee. Het gaat daarbij om het schrijven van plannen, het inrichten van de bestrijdingsorganisatie, het leveren van bestrijdingsmiddelen en het opleiden, trainen en oefenen van de mensen die bij maritieme rampenbestrijding zijn betrokken.

Bestrijdingsplannen

Het Maritieme Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland omschrijft – op bestuurlijk niveau - hoe de maritieme incidentenorganisatie Caribisch Nederland is opgebouwd, welke partijen betrokken zijn, de rol, taken en verantwoordelijkheden die zij hebben en op welke wijze de onderlinge samenwerking verloopt.
Het Maritiem Rampenbestrijdingsplan is bestemd voor alle (bestuurlijke) partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van maritieme incidenten in Caribisch Nederland, zowel lokaal, regionaal als in Nederland.
Onder het Maritiem Rampenbestrijdingsplan vallen operationele deelplannen die de bestrijdingsorganisatie en taken en handelingen op operationeel niveau beschrijven.

Maritieme Rampenbestrijding Organisatie

Bij een maritiem incident op de wateren rond de eilanden heeft de gezaghebber de bevoegdheid voor de coördinatie en de uitvoering van de bestrijding. Rijkswaterstaat ondersteunt hierbij op afstand met advies. Bij grootschalige incidenten kunnen medewerkers van Rijkswaterstaat ter plekke worden ingezet als adviseur of bestrijdingscoördinator en organiseert zij de inzet van extra bestrijdingsmiddelen. RWS is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar (+31 70 33 66 600).

Kustwacht Caribisch Gebied

Bij rampenbestrijding op zee heeft de Kustwacht Caribisch Gebied als belangrijkste taak het redden van mensen. Daarnaast heeft zij een coördinerende en ondersteunende rol op basis van haar capaciteiten (schepen, vliegtuigen), kennis van het maritieme gebied en haar netwerk in de regio. Hiervoor is zij 24 uur per dag bereikbaar (+599 9 463 76 20 of lokaal: 913).