Handelsregister

In het handelsregister verzamelt de Kamer van Koophandel en Nijverheid belangrijke gegevens over ondernemingen en rechtspersonen. Zo kun je precies zien met wie je te maken hebt, wie tekeningsbevoegd is, en of er wellicht sprake is van een faillissement. Het handelsregister geeft ondernemers hierdoor meer zekerheid bij het zakendoen.

In het handelsregister worden alle ondernemingen en rechtspersonen ingeschreven die op het desbetreffende eiland zijn gevestigd, of hier een nevenvestiging hebben. Het handelsregister bevat verder informatie over bijvoorbeeld de aard en de eigenaar(s) van een onderneming. De Kamers van Koophandel en Nijverheid in Caribisch Nederland werken met hetzelfde registratiesysteem. 

Inschrijving in het handelsregister is verplicht voor wie een onderneming heeft, of wanneer het de inschrijving betreft van een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, voor ieder van de bestuurders van deze rechtspersoon.

Het doen van een opzettelijk onjuiste of onvolledige opgave is strafbaar volgens de Handelsregisterwet BES. Voor de inschrijving in het handelsregister is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd.

Iedereen kan tegen betaling het handelsregister inzien. De Kamer van Koophandel verstrekt op verzoek een afschrift van of een uittreksel uit het handelsregister.De vergoedingen hiervoor zijn wettelijk vastgelegd.