Nacontrole coronasteun gaat van start

In februari 2022 vindt in Caribisch Nederland een nacontrole plaats van de coronasteunmaatregelen die van maart 2020 tot en met oktober 2021 werden uitgevoerd door de RCN-unit SZW. Via de ‘Noodregeling SZW’ en de ‘Tegemoetkoming EZK’ werd in totaal ongeveer 98 miljoen aan noodsteun uitgekeerd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bedrijven die middels een steekproef worden geselecteerd, moeten de informatie die ze hebben opgegeven op hun aanvraagformulier onderbouwen met nadere documentatie.

Arbeidsinspectie

Ruim 900 ondernemers in Caribisch Nederland maakten tot en met oktober 2021 gebruik van een of beide steunmaatregelen. De corona(nood)steun werd verstrekt op basis van informatie zoals opgegeven door de aanvrager, die voor waarheid tekende. Deze werkwijze is destijds gekozen om de steun zo snel mogelijk bij de getroffen bedrijven en werknemers te krijgen en vereiste een integere houding van de aanvrager. Bedrijven moesten een wijzigingsformulier indienen op het moment dat hun situatie veranderde ten opzichte van hun aanvraag en melding maken indien zij vermoeden ten onrechte steun uitbetaald te krijgen.

Tussentijds nam de RCN-unit SZW enkel bij twijfel of signalen van onjuist gebruik van de regelingen contact op met de aanvrager. Als bleek dat er te veel was uitbetaald, werd in veel gevallen in goed overleg het bedrag verrekend of teruggevorderd. Het OM BES heeft de zaken opgepakt waarbij de verdenking bestond dat er moedwillig onjuiste gegevens zijn aangeleverd.

De nacontrole vindt plaats in februari 2022. Bedrijven die middels een steekproef worden geselecteerd, zullen voor 1 februari per brief worden geïnformeerd over de nacontrole. De Arbeidsinspectie van de RCN-unit SZW verricht het onderzoek in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Doel van de nacontrole is om te kijken of de relatief eenvoudige systematiek van de steunregelingen heeft gewerkt. Daarnaast wordt natuurlijk gecontroleerd op de rechtmatigheid van ontvangen gelden.

De steunmaatregelen

De Noodregeling SZW en Tegemoetkoming EZK werden aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om ondernemers in Caribisch Nederland te ondersteunen in hun loonkosten en vaste lasten. Van 13 maart 2020 tot en met 12 oktober 2021 maakten ongeveer 700 werkgevers gebruik van de SZW noodregeling, om een totaal van 3535 werknemers in dienst te kunnen houden. Daarnaast werden inkomens van 1079 zelfstandig ondernemers aangevuld en kregen 585 gewezen werknemers (die hun baan niet konden behouden) een uitkering via deze noodregeling.

De zogenoemde ‘Tegemoetkoming EZK’ was een subsidie vanuit het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat om ondernemers te helpen bij het betalen van hun vaste lasten gedurende de crisis. De tegemoetkoming bestond uit zes elkaar opvolgende regelingen waarvan respectievelijk  901, 563, 457, 419, 453 en 290 ondernemers gebruik maakten. Beide regelingen zijn in oktober 2021 geëindigd, toen duidelijk was dat de economie weer op gang gekomen was.