Ik ben werknemer

Wat houdt de noodregeling van SZW in?
Als uw werkgever u niet (volledig) aan het werk kan houden in verband met het coronavirus, kan hij of zij u onder de noodregeling van SZW brengen. Dat betekent dat de werkgever een tegemoetkoming krijgt in de loonkosten voor de uren die u niet meer ingezet kan worden. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat werknemers noodgedwongen ontslagen worden. Voorwaarde is wel dat u op 13 maart 2020 al werkzaam was bij deze werkgever. Indien u er ná voorgenoemde datum bent gaan werken, dan is het risico voor de werkgever en moet hij of zij uw salaris zelf betalen. 

Mijn werkgever ontvangt voor mij de noodregeling en wil dat ik toch (deels) werk. Mag dit?
Het uitgangspunt is dat dit niet mag voor het deel dat u bent aanmeldt voor de regeling. De uren die u werkt, moet uw werkgever in principe zelf betalen.

Alleen voor de zwaarst getroffen bedrijven geldt per 1 maart 2021 een uitzondering. Zij mogen na schriftelijk akkoord van de RCN-unit SZW 25 procent van de arbeidsuren van hun werknemers inzetten, terwijl zij voor deze uren de loonkostensubsidie blijven ontvangen. Indien uw werkgever onder deze uitzondering valt, kan het dus zijn dat u toch opgeroepen wordt voor werk, terwijl uw werkgever de noodregeling blijft ontvangen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
Bij een toekenning, ontvangt uw werkgever tachtig procent van uw loon over de uren die u niet kunt werken (er geldt een maximum dagloon). Deze tegemoetkoming moet de werkgever aan u doorbetalen.

De tegemoetkoming van SZW is lager dan mijn reguliere loon. Moet de werkgever het overige bedrag zelf betalen?
Het Burgerlijk Wetboek BES biedt de werkgever de ruimte om af te wijken van het uitgangspunt van volledige loondoorbetaling. Dit kan door middel van een schriftelijke overeenkomst of bij regelement. Bij een overeenkomst is uw instemming nodig, bij regelement gaat het om een eenzijdige beslissing van uw werkgever. (U kunt dit teruglezen in artikel 1614d, Burgerlijk Wetboek BES). Het is aan te raden hierover in gesprek te gaan en te blijven met uw werkgever. Dat kan bijdragen aan het begrip van elkaars posities. SZW heeft hierin geen rol, want de toepassing van het Burgerlijk Wetboek BES ligt in de privaatrechtelijke sfeer.

SZW eist van uw werkgever dat hij of zij u ten minste het bedrag doorbetaalt van de tegemoetkoming. Uw inkomen mag dus in ieder geval niet verder terugzakken dan tachtig procent van uw loon tot aan het maximale dagloon.

Is deze noodregeling alleen voor werknemers in vaste dienst?
Nee. Uw werkgever kan ook een verzoek indienen voor werknemers met een nul-urencontract of een tijdelijk contract. Voorwaarde is wel dat u op 13 maart 2020 al werkzaam was bij deze werkgever. Indien u er ná voorgenoemde datum bent gaan werken, dan is het risico voor de werkgever en moet hij of zij uw salaris zelf betalen. 

Mag mijn werkgever mij ontslaan omdat de omzet daalt?
De noodregeling van SZW is bedoeld om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat bedrijven zich gaan aanpassen aan de veranderde situatie. In sommige gevallen zullen bedrijven zodanig moeten herstructureren dat ontslagen onvermijdelijk zijn.

Tijdens de derde fase van de noodregeling zijn de reguliere bepalingen met betrekking tot ontslag weer van toepassing. Dat betekent dat uw werkgever ontslag kan aanvragen bij de RCN-unit SZW of bij de rechter. In de toetsing van het ontslagverzoek wordt gekeken naar de specifieke situatie en meegewogen dat er noodregelingen zijn. Uw werkgever mag u dus niet zomaar ontslaan omdat de omzet daalt en uitsluitend met goedkeuring van de RCN-unit SZW of van de rechter.

Als u in uw proeftijd zit of als uw contract afloopt, mag uw werkgever u wel zelf laten gaan. Er is in deze gevallen geen sprake van ontslag. Als u een nul-urencontract heeft, mag uw werkgever u op nul uren zetten. Er is ook dan geen sprake van ontslag.

Heb ik recht op de noodregeling van SZW als mijn contract niet verlengd wordt?
U kunt mogelijk een aanvraag doen voor ondersteuning als gewezen werknemer. Deze ondersteuning wordt maximaal drie maanden verleend. Het is mogelijk om een aanvraag te doen als uw voormalig werkgever gebruik maakt van de Noodregeling SZW en uw baanverlies direct het gevolg is van de maatregelen rond corona.

Heb ik recht op de noodregeling van SZW als ik vrijwillig ontslag neem?
Nee. Als u zelf instemt met het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst, kunt u geen aanspraak maken op de noodregeling.

Heb ik een meldingsplicht?
Belangrijke wijzigingen moeten bij SZW worden gemeld via een wijzigingsformulier. Ervan uitgaande dat uw werkgever aanvrager is voor de noodregeling, moet uw werkgever dit doen. U moet uw werkgever direct informeren als er zaken spelen die van belang kunnen zijn voor de noodregeling.

Mag ik Caribisch Nederland verlaten als ik onder de noodregeling val en mijn werkgever het toestaat?
Het uitgangspunt is dat u beschikbaar bent voor werk. Uw recht op de noodregeling vervalt als u in totaal vier weken of meer buiten Caribisch Nederland verblijft in de looptijd van de regeling.

Wat moet ik doen als ik tijdens de looptijd van de noodregeling ziek wordt?
Bij ziekte geldt de normale meldingsplicht. Op de eerste ziektedag moet u uw werkgever informeren. Op Bonaire meldt u zich op de eerste ziektedag bij uw huisarts, en op de derde ziektedag (telefonisch) bij de verzekeringsarts. Op Saba en Sint Eustatius meldt u zich op de eerste ziektedag bij de arbo-verpleegkundige.

Zolang u volledig onder de noodregeling valt, kan uw werkgever geen aanvraag indienen voor loonderving en wordt er geen ziekengeld uitbetaald. De uitkering van de noodregeling is precies even hoog als het ziekengeld. De compensatie wordt aan uw werkgever uitbetaald, die dit vervolgens aan u doorbetaalt in de vorm van uw salaris.

Hoe lang kan ik van deze noodregeling gebruik maken?
De regeling is verlengd tot en met 12 juli 2021. Deze langere periode geeft rust en zekerheid. Tegelijkertijd moeten bedrijven en medewerkers zich blijven aanpassen aan de veranderende situatie. U moet uw best doen om het gebruik van deze regeling te verminderen.