Betere samenwerking en kwaliteit jeugdzorg Caribisch Nederland door bestuurlijke afspraken

Op 7 juni 2023 zijn bestuurlijke afspraken ondertekend, waarmee de jeugdzorg in Caribisch Nederland beter wordt geregeld. Staatssecretaris van Ooijen (VWS) en gedeputeerde  Kroon (Bonaire), regeringscommissaris Francis (Sint Eustatius) en gedeputeerde Heyliger (Saba) ondertekenden de afspraken gelijktijdig op Sint Eustatius, Bonaire en Saba. Met deze afspraken wordt de verdeling van verantwoordelijkheden voor jeugdzorg verduidelijkt, wordt de samenwerking versterkt en een betere kwaliteit van de jeugdzorg gewaarborgd.

Staatssecretaris Van Ooijen en Begeleid Wonen Bonaire

Staatssecretaris van Ooijen:

“Ieder kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien, overal in het Koninkrijk. Ik heb tijdens mijn eerdere bezoeken gezien en gehoord hoe hier door de lokale instanties hard aan gewerkt wordt. Ik wil met deze afspraken de basis hiervoor versterken, zodat de eilanden meer handvatten hebben om kinderen, jongeren en gezinnen de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben”. 

Duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden

In de afspraken is opgenomen wat de verantwoordelijkheden zijn voor het bieden van een passend jeugdzorgaanbod. Bijvoorbeeld de inzet op vroeg signalering van problemen, het betrekken en versterken van de omgeving en het gezin, en het bieden van zorg die ‘zo thuis mogelijk’ plaatsvindt. Ook is een verduidelijking gemaakt van de verdeling tussen de Openbare Lichamen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN).

Soepelere samenwerking

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders en de manier waarop zij met elkaar afstemmen. Wanneer de jeugdzorg moet worden op- of afgeschaald, moet dit immers voor de jeugdige zo soepel mogelijk verlopen. Daarbij gaat het ook om afspraken over een veilige en efficiënte uitwisseling van gegevens.

Commitment voor kwaliteit

Ten slotte committeren de openbare lichamen zich met deze afspraken aan bepaalde normen voor de kwaliteit van de zorg. Een van de afspraken is dat er binnen enkele weken na het eerste gesprek een hulpverleningsplan voor een jeugdige moet worden opgesteld en dat deze met de jeugdige en diens ouders moet zijn afgestemd. Ook is het de bedoeling dat het jeugdzorgaanbod blijft leren van de behoeften van de doelgroep en zich daarop blijft aanpassen en verbeteren. 

Caribisch zorgstelsel op maat

De ambitie is om Caribisch Nederland te voorzien van een met Europees Nederland gelijkwaardig (jeugd)zorgaanbod en om de kwaliteit en toegankelijkheid hiervan duurzaam te verankeren in een wet. Om dit te bereiken wordt de komende jaren gewerkt aan een op maat gemaakt Caribisch stelsel voor zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning.

Echter, vragen sommige zaken nu al om aandacht, zoals het verduidelijken van de verantwoordelijkheidsverdeling voor de jeugdzorg en het verbeteren van de uitvoering van die verantwoordelijkheden. Daarom is gekozen om nu al een tussenstap te maken met deze bestuurlijke afspraken. De ervaringen met deze bestuurlijke afspraken zullen meegenomen worden in de uiteindelijke uitwerking van het stelsel.