Wijziging aanspraken Zorgverzekering BES per 1 juli 2021

Met ingang van 1 juli 2021 is de Regeling aanspraken zorgverzekering BES (‘Raz BES’) op een aantal onderdelen gewijzigd. Het gaat om verduidelijking van een aantal aanspraken en om uitbreiding of aanscherping van enkele bepalingen.

Zorgverzekering Caribisch Nederland 2021

Door een aantal artikelen te specificeren ontstaat er daarnaast geen willekeur in de vergoedingen, maar wordt er een duidelijke lijn getrokken over hetgeen vergoed wordt en hetgeen niet vergoed wordt.

Hieronder een selectie van de gewijzigde artikelen.

Voor de uitgebreide omschrijving van alle wijzigingen verwijzen we u naar: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-33699.html

Wel vergoed

Tandheelkundige behandeling

De verzekerde heeft aanspraak op het ontstekingsvrij maken van de mond indien dit noodzakelijk is voor medische behandeling. Hiervoor is voorafgaande toestemming nodig.

Uitgebreid

Bijdrage door gepensioneerden aan langdurige zorg 

Met de huidige wijziging is nu geregeld dat niet het volledig pensioenbedrag naar de zorginstelling gaat, maar dat een deel bij de belanghebbende blijft (bestemd voor ‘zak- en kleedgeld’).

Anticonceptie

De vergoeding van hulpmiddelen ter voorkoming van een zwangerschap is uitgebreid. Ook hormoon-houdende ringen worden nu vergoed.

Verduidelijking en aanscherping

Second Opinion

Wanneer een verzekerde twijfels heeft over een behandeling bij een zorgverlener, kan in overleg met de betreffende zorgverlener en het Zorgverzekeringskantoor BES een second opinion worden aangevraagd bij een andere zorgverlener. De second opinion dient plaats te vinden in het Caribische deel van het Koninkrijk, het betreft een éénmalig consult uitsluitend op basis van de gegevens uit het door verzekerde verstrekte dossier. Aanvraag voor een second opinion gebeurt via de verwijzer.

Eerstelijnspsychologische zorg

Om in aanmerking te komen voor vergoeding voor eerstelijns psychologische zorg moet er een duidelijke diagnose (stoornis) volgens de DSM V worden gesteld. Ernstige klachten die naar verwachting meer dan negen behandelingen vergen, vallen niet onder de eerstelijns psychologische zorg, maar onder medisch-specialistische zorg.

IVF behandelingen

De definitie van IVF-behandelingen is in lijn gebracht met de definitie in het Besluit Zorgverzekering van Nederland. Hiermee is onder andere verduidelijkt dat het ongedaan maken van sterilisatie geen onderdeel uitmaakt van een IVF-behandeling en daarmee niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Ooglaseren

Ooglaseren ten behoeve van refractiecorrectie, om ervoor te zorgen dat een verzekerde geen bril of lenzen meer nodig heeft, wordt niet vergoed.

Medische pedicuren

Aanvragen voor medische pedicuren zullen voorzien moeten worden van een onderbouwde diabetische voet risico classificatie, bedoeld in de Richtlijn Diabetische voet van de Federatie Medisch Specialisten.

Fysiotherapie en oefentherapie

De behandelduur voor fysiotherapie en oefentherapie zijn duidelijker omschreven op basis van behandelrichtlijnen.

Logopedie

Aanvragen dienen aan bepaalde eisen te voldoen. De Raz BES is op dit punt verduidelijkt. Verder staat nu ook in de Raz BES dat logopedische zorg niet de zorgvragen betreft die betrekking hebben op taalproblemen die door middel van regulier onderwijs kunnen worden verholpen, zoals tweetaligheid of taalachterstanden.

Pruiken

Pruiken zullen alleen worden vergoed wanneer een medische aandoening of een medische behandeling de oorzaak is van blijvende of langdurige, gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid.

Raz BES (Regeling aanspraken zorgverzekering BES)

Voor meer informatie over de Regeling aanspraken zorgverzekering BES 2021 graag op volgende link klikken:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0029442/

Rechtsgeldigheid

De hier genoemde en weergegeven teksten zijn bedoeld als algemene informatie voor de bevolking op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.