Economische krimp op Bonaire en Saba in 2017

In 2017 is het volume van het bruto binnenlands product (bbp) op Bonaire en Saba met respectievelijk 1,3 en 1,4 procent gedaald. Op Sint Eustatius is het bbp met 6,6 procent gestegen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. 

Dollars

De volumemutatie* van het bbp** is de ontwikkeling van de waarde van het bbp gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Voor de prijscorrectie is gebruikgemaakt van de consumentenprijsindex. 

De waarde van het bbp van Bonaire daalde met 1,4 procent naar 428 miljoen US dollar in 2017. Het bbp van Sint Eustatius steeg met 8,6 procent naar 108 miljoen US dollar. Op Saba daalde het bbp met 1,8 procent naar 47 miljoen US dollar. 

Grote bbp-groei Sint Eustatius 

Het bbp op Sint Eustatius wordt voor een groot deel bepaald door een beperkt aantal bedrijven dat stevig groeide in 2017. De groei werd enigszins getemperd door de gevolgen van de orkanen Irma en Maria die in september van dat jaar langs de bovenwindse eilanden trokken. Het aantal toeristen  dat per vliegtuig het eiland bezocht daalde hierdoor met bijna 5 procent ten opzichte van 2016. 

Bbp-ontwikkeling van Bonaire naar bedrijfstak

De daling van het volume van het bbp van Bonaire in 2017 komt grotendeels voor rekening van het bedrijfstakcluster handel, vervoer, opslag, informatie en communicatie,  met een daling van 15,5 procent. Dit cluster ondervond de gevolgen van de slechte economische omstandigheden in buurland Venezuela. 

De toegevoegde waarde van het cluster landbouw en nijverheid verbeterde het meest. Onder nijverheid vallen bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie, energie, water en afvalbeheer en de bouw. Het volume van dit cluster groeide met 6,2 procent. Binnen dit cluster werd de groei breed gedragen. 

Het cluster horeca en cultuur, recreatie, sport en overige diensten groeide met 3,8 procent in volume. Het aantal toeristen dat per vliegtuig naar Bonaire kwam daalde weliswaar met ruim 5 procent in 2017, maar het cruisetoerisme steeg met liefst 88 procent tot 407 duizend passagiers. Cruisetoeristen dragen met name bij aan de bestedingen in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie. 

Het volume van het cluster openbaar bestuur, onderwijs en zorg steeg met 2,7 procent. De stijging zat bij het openbaar bestuur en de zorg, het onderwijs kende een lichte daling. In het openbaar bestuur stegen de uitgaven van zowel de Rijksdienst als het Openbaar Lichaam. 

Het cluster  handel, vervoer, opslag, informatie en communicatie leverde met -3,0 procentpunt de grootste negatieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bbp van Bonaire. Het cluster landbouw en nijverheid leverde met 0,9 procentpunt de grootste positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bbp. 

Toelichting

*Volumemutatie: Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie. De volumemutatie bepaalt samen met de prijsmutatie de waardemutatie. 

**BBP: Een maat voor de omvang van de economie. Deze wordt berekend uit de som van de waarde die door ondernemingen, huishoudens en overheden wordt toegevoegd aan de goederen en diensten die zij hebben moeten verbruiken om hun producten te kunnen maken. Deze som staat bekend als de toegevoegde waarde ‘in basisprijzen’. Om tot het bbp ‘in marktprijzen’ te komen, wordt hierbij het saldo van productgebonden belastingen en subsidies èn het verschil tussen toegerekende en afgedragen btw opgeteld.