Verslag van het Algemeen overleg 13 september 2018 in de Tweede Kamer

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en Tamara van Ark van Sociale Zaken debatteerden donderdag 13 september met de Tweede Kamer.

Verslag van het Algemeen overleg 13 september 2018 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Tweede Kamerleden spraken over de grote armoede op Bonaire, Saba en Sint Eustatius en wat het kabinet daar aan doet. D66-Kamerlid Antje Diertens ziet dat het kabinet eerste stappen heeft gezet om de armoede aan te pakken. Daar is ze blij mee, maar er is nog veel te doen. Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat er een acute aanpak komt want sommige mensen hebben drie banen en komen dan nog niet rond.
Ze is blij dat het kabinet toch stappen zet.

De SP en GroenLinks vinden dat de maatregelen niet genoeg zijn en dat er nu een sociaal minimum moet worden vastgelegd.
Staatssecretaris Knops gaf aan dat hij zich over de hele breedte verantwoordelijk voelt om steun te geven aan inwoners en het bestuur van de eilanden. “Ik ben heel blij dat deze eerste stappen gezet worden, dat er weer perspectief is.” Hij benadrukte dat er werk aan de winkel is voor het kabinet én het lokale bestuur. Met Bonaire wil Knops graag een bestuursakkoord sluiten.

Ook staatssecretaris Van Ark benadrukte dat het er haar om gaat dat de mensen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba het beter krijgen. “Wij willen doen wat mogelijk en nodig is voor de korte en de lange termijn.” In een brief eerder dit jaar heeft zij concrete maatregelen aangekondigd. Ondertussen werkt ze verder aan plannen voor de langere termijn en in 2020 volgt een evaluatie om te kijken wat er in ieder geval nog meer nodig is.
Nu één bedrag noemen voor een sociaal minimum is volgens Van Ark niet mogelijk. De inkomens zijn te laag en de uitgaven te hoog, dus er moet aan twee kanten iets gebeuren. Huren verschillen enorm dus er is niet één cijfer te geven voor wat mensen kwijt zijn. “Het belangrijkste voor mij is dat de individuele situatie van mensen verbetert.”

De bewindspersonen zegden de Kamerleden toe om hen jaarlijks voor het zomerreces te informeren over de voortgang.
De concrete stappen die zijn aangekondigd:

 • We verhogen de onderstand waardoor mensen in de onderstand die zelfstandig wonen per 1 januari 2019 uitkomen op minimaal 55 procent van het WML.
 • We verhogen de kinderbijslag met 50 procent per 1 januari 2019.
 • We introduceren een toeslag voor alleenstaande AOV-gerechtigden indien mogelijk per 1 januari 2020.
 • We verhogen de toeslag in de onderstand voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten indien mogelijk per 1 januari 2020.
 • We trekken de inkomensgrens voor de bijzondere onderstand tijdelijk op naar 120 procent van het wettelijk minimumloon.
 • We helpen met het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang.
 • We geven de sociale woningbouw op de eilanden een impuls door het introduceren van een vorm van huursubsidie.
 • We stellen subsidie beschikbaar om de toegankelijkheid van de drinkwaterwatervoorziening te borgen. Ook ten aanzien van de elektriciteitsvoorziening wordt een wetswijziging voorbereid.
 • We herzien de telecomwet- en regelgeving om de dienstverlening te verbeteren en het kostenniveau te verlagen.
 • We zetten in op het versterken van ondernemerschap en de toeristische sector.
 • We ondersteunen de openbare lichamen bij het versterken van de arbeidsbemiddeling.