Veranderingen onderwijs sinds 2011

Sinds 1 januari 2011 worden de scholen rechtstreeks vanuit Nederland bekostigd en sinds 1 augustus 2011 gelden de Caribisch Nederlandse Onderwijswetten. De inhoudelijke veranderingen worden voor het onderwijs geleidelijk doorgevoerd. Om dit te bereiken, werken de scholen samen met het Ministerie van Onderwijs. En met de vooruitgeschoven post van OCW in Caribisch Nederland: RCN/OCW.

Een greep uit de veranderingen in het onderwijs op de eilanden sinds 2011:

 • De leerplicht geldt vanaf 4 jaar tot en met 16 jaar.
 • Aansluitend zijn de leerlingen nog tot hun 18e jaar verplicht een mbo 2 of HAVO diploma te halen (startkwalificatie) Daarna zijn zij verplicht om te werken, leren of beide te combineren.
 • Het funderend onderwijs heet nu: Primair Onderwijs (PO)
 • Op Sint Eustatius wordt sinds 2014 in het Engels lesgegeven, net als op Saba. Beide eilanden werken ondertussen met het Engelstalige CXC onderwijssysteem 
 • Op Sint Eustatius en Saba heeft het Nederlands de status van “Sterke vreemde taal” 
 • Het secundair beroepsonderwijs heet sinds 2011 middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
 • Op ieder van de drie eilanden zijn, conform de Wet SKJ (Sociale Kanstrajecten Jongeren), instellingen actief met de sociale kanstrajecten.
 • Op alle drie de eilanden zijn  Expertisecentra Onderwijszorg (EOZ) opgezet om kinderen te begeleiden die extra aandacht nodig hebben.
 • De scholen vallen onder het toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs.
 • De zomervakantie wordt door het ministerie van OCW bepaald.
 • Tussen 2012 en 2017 wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijshuisvesting. Dit gebeurt conform de onderwijshuisvestingsplannen, die zijn opgesteld door de Openbaar Lichamen en OCW.

Elk eiland heeft een eilandelijk onderwijsoverleg (Onderwijsplatform)ingericht. In dit overleg bespreken schoolbesturen, schoolleiders, eilandbestuurders en RCN samen de onderwijsambities. En de manier waarop deze te realiseren.