Onderwijshuisvesting

In oktober 2012 hebben de minister van OCW en de betreffende gedeputeerden van Onderwijs definitieve afspraken gemaakt over de schoolhuisvesting in Caribisch Nederland.

Deze plannen zijn vastgelegd in de zogenaamde Onderwijshuisvestingsplannen. Ze bevatten de kaders en eisen voor de bouw- en renovatieprojecten vanaf 2012. Er is voor ieder van de drie eilanden een plan gemaakt. Per eiland ligt vast wanneer welke bouw- en/of renovatieprojecten voor welke scholen moeten gaan lopen. De onderwijshuisvestingsplannen zijn in 2015 herijkt en de budgetten waar nodig aangepast.

Tijdens de looptijd van de Onderwijsagenda 2017 – 2020 worden de nog niet volledig gerealiseerde onderwijshuisvestingsplannen voortgezet of opgestart.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verzorgt namens de openbare lichamen en het ministerie het projectmanagement van de verschillende projecten. OCW financiert de inzet van de RVB. RCN/OCW is actief betrokken bij de uitvoering van de projecten door lidmaatschap van het programmateam en stuurgroepen.