Medezeggenschap Ouders

De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Maar leerlingen, personeel en ouders kunnen ook invloed uitoefenen. Dat kan door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben.

Sinds 1 augustus 2014 is er een minimale wettelijke bepaling voor medezeggenschap op de scholen (PO/VO) van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het medezeggenschapsrecht in Caribisch Nederland wijkt daarmee iets af van de Wet medezeggenschap scholen (WMS) of de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De leiding is verplicht om overleg te voeren met de MR. De MR is gesprekspartner voor de leiding. Onder andere over de beleidsplannen van de school.  De MR oefent invloed uit en de schoolleiding beslist na het overleg met de MR. De schoolleiding spreekt met de MR af over welke onderwerpen zij bij de MR advies gaat inwinnen. En hoe vaak per jaar er een vergadering met de MR is.

De leden

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Binnen het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen. Als u in de MR van de school van uw kind wilt, dan moet u zich verkiesbaar stellen. In het medezeggenschapsreglement van de school hoort te staan hoe u zich verkiesbaar kan stellen. U kunt dit reglement opvragen bij de directeur.

Informatierecht

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het schoolbestuur om de MR tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren. De leiding mag de adviezen van de MR overnemen maar heeft daartoe geen verplichting. Als het advies niet wordt overgenomen, is dat meestal het begin van een nieuwe gespreksronde om het met elkaar eens te worden.

Medezeggenschap op uw school

Voor meer informatie over medezeggenschap  op de school van uw kind(eren), kunt u terecht bij de schooldirectie.