Nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor onderwijspersoneel Caribisch Nederland

Vertegenwoordigers van de openbare lichamen, schoolbesturen, vakbonden en het onderwijspersoneel van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ondertekenden in de afgelopen week een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst.

Ondertekening arbeidsvoorwaarden
Vertegenwoordigers van de scholen op Sint Eustatius ondertekenen de nieuwe overeenkomst.

In de nieuwe overeenkomst is vastgelegd dat de salarisbedragen met 4,2% zijn verhoogd. Deze salarisverhoging gaat met terugwerkende kracht in per 1 september 2021. Daarnaast ontvangt het onderwijspersoneel eenmalig een bruto uitkering van $500 naar rato voor een ieder die op 1 september 2021 in dienst was en op 1 maart 2022 nog in dienst is of was. Voor Sint Eustatius en Saba wordt deze uitkering nog aangevuld met de Bovenwindentoelage of Vereveningsbijdrage.

De nieuwe overeenkomst is van toepassing op zowel het onderwijsgevend als–ondersteunend personeel en geldt voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Tussen eind 2022 en begin 2023 wordt vastgesteld of er ruimte beschikbaar is voor verdere loonontwikkeling.

Daarnaast wordt in 2022 een besluit genomen over de besteding van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Ook wordt in 2022 en 2023 afgesproken op welke wijze de middelen voor de arbeidsmarkttoelage verdeeld gaan worden. Deze gelden zijn vanuit het NPO beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling die vanwege corona noodzakelijk is (geworden).
Voor wat betreft de pensioenregeling en het invaliditeitspensioen gelden voor het onderwijspersoneel eveneens de eerder overeengekomen afspraken voor de ambtenaren.

Tijdens de looptijd van deze nieuwe overeenkomst gaan de partijen ook werken aan verdere professionalisering van de medezeggenschap. Het voornemen is om de Wet Medezeggenschap Scholen uit te breiden naar de scholen van Caribisch Nederland. Als onderdeel van de beoogde professionaliseringsslag krijgen de medezeggenschapsraden van de scholen in Caribisch Nederland in de toekomst ook instemmings- en adviesrecht.
En tenslotte wordt tijdens de looptijd van de nieuwe overeenkomst ook het arbeidsvoorwaardenoverleg verder geprofessionaliseerd.