Arbeidsvoorwaardenovereen-komst onderwijspersoneel CN 2018 – 2020 ondertekend

Op 20 september 2018 hebben de gedeputeerden van onderwijs, de schoolbesturen, een representatieve vertegenwoordiging van het personeel en de vakbond op Bonaire, Saba en Sint Eustatius de nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor 2018 – 2020 getekend.

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst onderwijspersoneel CN 2018 – 2020 ondertekend

Deze overeenkomst omvat:

 • Een loonstijging over 2 jaar van in totaal 3,75%: 2% verhoging van de bruto-bezoldigingsbedragen met ingang van 1 januari 2018 en een verhoging van de bruto-bezoldigingsbedragen van 1,75% met ingang van 1 januari 2019;
 • Doorontwikkeling van de eindejaarsuitkering naar een dertiende maand. Die wordt gefaseerd ingevoerd met ingang van 1 januari 2018:
  - Met ingang van 1 januari 2018 wordt de nominale eindejaarsuitkering vervangen door een procentuele uitkering van 5% van het brutoloon met een minimum van USD 1.500,-
  - Met ingang van 1 januari 2019 wordt de nominale eindejaarsuitkering vervangen door een procentuele uitkering van 6% van het brutoloon met een minimum van USD 1.500,-
  - Met ingang van 1 januari 2020 wordt de nominale eindejaarsuitkering vervangen door een procentuele uitkering van 7% van het brutoloon met een minimum van USD 1.500,-
  Eind 2019 wordt vastgesteld of er ruimte beschikbaar is voor verdere loonontwikkeling. De eventueel beschikbare ruimte zal worden besproken binnen het overleg met de vakbonden en de werkgever. Het uitgangspunt is dat de beschikbare ruimte hoofdzakelijk wordt ingezet om rond 2020 of de daarop volgende jaren een ophoging van de eindejaarsuitkering richting 8,33% te bewerkstelligen.

Overige afspraken:

 • Moment van uitbetaling vakantie- en eindejaarsuitkering: In het sectoroverleg van 24 januari 2017 is besloten dat het vakantiegeld in mei wordt uitbetaald en de eindejaarsuitkering in de maand november;
 • Inzet extra middelen arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs:
  Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit te verbeteren. De leraren in het primair onderwijs zijn hoofdzakelijk ingedeeld in loonschaal LA en deels in LB. De beschikbare middelen worden ingezet voor een structurele extra verhoging van de lonen in schaal LA met 3% per januari 2018. De loonbedragen in schalen LB en LC worden niet extra opgehoogd. In plaats daarvan worden de resterende middelen door de schoolbesturen, voor zover de ruimte dit toelaat, aangewend voor het toekennen van een extra periodiek voor de leraren in LB en/of het laten doorstromen van leraren van schaal LA naar schaal LB of van schaal LB naar schaal LC. Door deze inzet wordt de inkomenspositie van de laagstbetaalde leraren relatief het meest versterkt.
 • Extra werkdrukmiddelen voor het primair onderwijs:
  Op 9 februari 2018 hebben de vakbonden, de PO-raad en het kabinet een akkoord bereikt. Hiervoor zijn ook middelen beschikbaar gesteld. Hoe de middelen voor het terugdringen van de werkdruk worden ingezet, wordt per school bepaald. Daarover is bij het akkoord de nadruk gelegd op de betrokkenheid van de leraren. Met een grotere rol voor de leraren, wordt eigenaarschap van het werkdrukprobleem bij de leraren gestimuleerd. Daarom wordt de inzet van de middelen in overleg met de personeelsgeleding van de medezeggenschap bepaald. Uiteindelijk is het schoolbestuur verantwoordelijk dat het geld wordt ingezet voor bestrijding van de werkdruk.


Verder zal ook een verkenning plaatsvinden van een volwaardig stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming voor het onderwijspersoneel. De eerste verkennende gesprekken hebben al plaatsgevonden met de vakbond, medezeggenschapsraden, leraren, schoolbesturen en de openbare lichamen. In oktober wordt een conferentie gehouden waar betrokkenen worden geïnformeerd en geconsulteerd over de mogelijke verbetering van het huidige proces van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst met een looptijd van drie jaar biedt de ruimte om in overleg te komen tot verbetering van het overlegmodel.