Informatie voor initiatiefnemer

Iedereen in Caribisch Nederland mag een school oprichten met onderwijs naar eigen geloofs- en/of levensovertuiging. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en bekostigt openbaar en bijzonder onderwijs in CN. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zorgt voor de bekostiging van de nieuwe school. Hiervoor gelden voorwaarden. Zie de website van DUO voor meer informatie hierover.

De recent ingevoerde wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ moderniseert de regels om een nieuwe school in het basis- en voortgezet onderwijs op te richten. Er wordt beter gekeken of er voldoende belangstelling is voor een nieuwe school en of deze voldoende kwaliteit kan bieden.
Naast een nieuwe school is het ook mogelijk om een nieuwe nevenvestiging (dependance) op te richten, van een reeds bestaande middelbare school.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Alleen een rechtspersoon kan een aanvraag doen voor de oprichting van een nieuwe school. Voor het creëren van een rechtspersoon moet u naar een notaris. Aansluitend dienen de rechtspersoon en de toekomstige bestuurders zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze inschrijvingen heeft u nodig om uw initiatief te kunnen melden.

Onderwijskwaliteit

In de nieuwe wet toetst de Onderwijsinspectie vooraf of een nieuwe school voldoet aan de voorwaarden zoals de inhoud van het onderwijs en de inrichting van de onderwijstijd et cetera. Zij doen dit op basis van de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het geldende advieskader, dat op 1 februari 2021 is gepubliceerd op de website van de  Onderwijsinspectie.

Gesprekken op het eiland

Onderdeel van uw aanvraag voor een nieuwe school is dat u op het eiland van de beoogde nieuwe school gesprekken voert met de volgende partijen:

 • de bestaande schoolbesturen op het eiland van de nieuwe school;
 • het openbaar lichaam van het eiland waar u de nieuwe school wilt vestigen.

Gesprekken met bestaande besturen kunnen u helpen bij het uitwerken van uw concept. Overleg onderling kan er voor zorgen dat een bestaande school de wensen van ouders en leerlingen inpast. Een nieuwe school is dan wellicht niet meer nodig. Een gesprek met het openbaar lichaam kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er op tijd huisvesting is.

U verstuurt uw uitnodiging zelf aan deze partijen. De uitnodigingen voor de gesprekken voegt u toe aan de documenten voor uw aanvraag (zie hiervoor ook onderstaand de ‘Procedure voor aanmelden en toetsen nieuwe initiatieven’). Als deze uitnodigingen niet zijn gedaan en niet zijn toegevoegd aan uw aanvraag, wordt deze afgewezen.

Belangstellingsmeting  

Als initiatiefnemer voor een nieuw op te richten school moet u kunnen aantonen dat er voldoende belangstelling voor is. Conform de wet ‘Meer ruimte voor Nieuwe Scholen’ is er een nieuwe methode om de belangstelling te meten.  
Ouders kunnen hun belangstelling voor een nieuw initiatief kenbaar maken door het formulier ‘Ouderverklaring’ in te vullen en in te leveren. Hierbij geldt dat uw ‘voedingsgebied’ het eiland is waar u de nieuwe school wilt stichten.
In sommige gevallen is het bij uitzondering mogelijk de belangstelling via een marktonderzoek te laten uitvoeren. Klik hier voor meer informatie, inclusief de voorwaarden voor een marktonderzoek.

Procedure voor aanmelden en toetsen nieuwe initiatieven

Deze treedt in Caribisch Nederland in werking van 1 juni 2021.

Als eerste dient u de uitnodigingen te versturen voor de gesprekken op het eiland (zie bovenstaand). Dit dient te gebeuren vóór 15 september van het kalenderjaar waarin u de aanvraag doet. De uitnodigingen mogen bij het indienen van uw aanvraag niet meer dan 1 jaar oud zijn;

 1. U meldt uw initiatief aan door middel van het formulier ‘Melden Initiatief Caribisch Nederland’ onderaan deze pagina;
 2. Dit formulier dient u, ingevuld, tussen 1 juni en 1 juli binnen de aangegeven tijden persoonlijk af te geven bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland op uw eiland. Op Bonaire en Sint Eustatius kunt u het afgeven bij de afdeling OCW en op Saba bij het secretariaat van RCN in The Bottom. De adresgegevens  vindt u op de contactpagina van OCW in Caribisch Nederland:
 3. Tussen 1 juli en 15 oktober kunnen ouders hun ingevulde formulier ‘Ouderverklaring Caribisch Nederland’ inclusief de vereiste bijlagen, binnen de aangegeven openingstijden, persoonlijk afgeven bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland op hun eiland. De ouder dient ook zijn of haar identiteitsbewijs en het ID-nummer van het kind mee te nemen. Het kind moet op het eiland wonen waar u een nieuwe school wilt starten. Het formulier is ook verkrijgbaar bij bovengenoemde kantoren van RCN. De volledige procedure die ouders dienen te volgen, vindt u op de pagina ‘Ouderverklaring voor belangstellingsmeting’.
 4. Na 15 oktober verneemt u hoeveel geldige ouderverklaringen er zijn afgegeven voor uw initiatief. U kunt dan de berekening voor de belangstellingsmeting doen en bij de aanvraag voegen. U kunt desgewenst ook een tussenstand opvragen via:  
  duo.dienstpostbus.mrvns@duo.nl
 5. Vóór 1 november doet u de definitieve aanvraag, middels het formulier ‘Aanvullen en indienen Initiatief Caribisch Nederland’, onderaan op deze pagina. Het ingevulde formulier levert u, samen met alle bijlagen, in bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland op uw eiland. Op Bonaire en Sint Eustatius kunt u het afgeven bij de afdeling OCW en op Saba bij het secretariaat van RCN in The Bottom. De adresgegevens  vindt u op de contactpagina van OCW in Caribisch Nederland. 
  De medewerkers van OCW in Caribisch Nederland  kunnen u desgewenst ondersteunen bij het invullen van het formulier;
 6. Uw formulier wordt vervolgens via een beveiligde verbinding naar DUO gestuurd. DUO beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en zorgt dat het proces van de aanvraag verder gaat. Een overzicht van wat u allemaal moet aanleveren, vindt u op de pagina ‘Compleet maken en indienen’. De Onderwijsinspectie ontvangt de door u verstrekte informatie  over de verwachte kwaliteit van de school en zal hierover een gesprek met u inplannen;
 7. Daarnaast stuurt u, eveneens vóór 1 november, de originele V.O.G.’s (Verklaringen Omtrent het Gedrag) per (lucht)post naar DUO. Deze mogen niet ouder zijn dan zes maanden.
  Het is aanbevolen de verklaringen aangetekend te versturen naar het onderstaande adres: 

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  T.a.v. MRvNS
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag
  Nederland
 8. Het besluit van de minister ontvangt u via de mail en via (lucht)post. DUO en de Inspectie van het Onderwijs nemen vervolgens contact met u op voor aanvullende gegevens over de bekostiging en de onderwijskwaliteit. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Start van de school’.

Wanneer is er voldoende belangstelling?

Klik hier voor informatie over de stichtingsnorm en hoe die te berekenen.