Middelen van bestaan

Door middelen van bestaan te tonen biedt u inzicht in het inkomen dat u minimaal beschikbaar heeft, om te bewijzen dat u in staat bent in uw levensonderhoud en dat van uw gezin te kunnen voldoen in Caribisch Nederland.

IND-CN werkt met normbedragen, welke bij wet zijn vastgesteld en dienen als een indicatie. Dit wil dus zeggen dat het inkomen niet onder het vastgestelde norm mag liggen. De hoogte van het normbedrag waaraan de  middelen van bestaan moet voldoen, hangt voornamelijk af van uw verblijfsdoel en van de samenstelling van uw gezin.

Voor kinderen gelden de volgende normbedragen per maand. Deze normbedragen moeten deel uitmaken van uw maandelijkse bruto inkomen.

 • een kind tussen 0 tot 6 jaar: USD 140 per maand per kind
 • een kind tussen 6 tot 12 jaar: USD 200 per maand per kind
 • een kind tussen 12 tot 18 jaar: USD 240 per maand per kind

Verblijfsdoel

Uw verblijfsdoel geeft de (voornaamste) reden aan waarom u zich wilt vestigen in Caribisch Nederland. Bij de volgende verblijfsdoelen gelden normbedragen als richtlijn voor het middelen vereiste.

Verblijfsdoel arbeid in loondienst

Het normbedrag dat een persoon in loondienst moet verdienen mag niet lager liggen dan net brutominimumloon.

 • Let op: het bruto minimumloon verschilt per eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie hier.

Verblijfsdoel arbeid als zelfstandige

U moet aantonen dat u door de uitoefening van uw beroep of bedrijf beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dat wil zeggen dat u over een inkomen moet beschikken dat ten minste gelijk is aan het bruto-inkomen per maand op grond van de Wet minimumloon BES.

 • Let op: het bruto minimumloon verschilt per eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie hier.

 Als u uw onderneming nog moet oprichten dan moet u aantonen:

 • een verklaring van de bank dat u beschikt over een banksaldo niet lager dan USD 20.160,-

Verblijfsdoel gezinsvorming/-gezinshereniging

Het aantal gezinsleden die met u meekomen beïnvloedt de hoogte van het normbedrag als volgt:

 • bent u alleenstaande met een kind, dan mag het maandelijks bruto inkomen niet lager zijn dan USD 1680;
 • neemt u uw partner mee, dan mag het maandelijks bruto inkomen voor een echtpaar niet lager zijn dan USD 1680 bruto;
 • neemt u uw partner en kind mee, dan mag het maandelijks bruto inkomen voor een echtpaar met een kind niet lager zijn dan USD 1680 bruto met daarbij opgeteld het normbedrag per kind.

Voorbeeld:
1 echtpaar met 1 kind van 5 jaar en 1 kind van 8 jaar. De berekening van het minimum maandelijks normbedrag wordt:

USD 1680 + USD 140+USD 200 = USD 2020

Verblijfsdoel Gepensioneerde

Bent u een alleenstaande gepensioneerde van Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit, dan moet uw pensioen minimaal gelijk zijn aan het maandelijkse Algemeen Ouderdom Verzekering (AOV) op het eiland van verblijf.

Het AOV bedrag verschilt per eiland; deze kunt u hier terugvinden.

De norm voor een alleenstaande gepensioneerde met een andere nationaliteit dan de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit is betreft USD 1680,- bruto per maand. Het zelfde normbedrag geldt voor een echtpaar, met dien verstande dat ten minste één van de partners over het normbedrag (USD 1680,-) moet beschikken als hoofdverblijfgever.

Verblijfsdoel Overwinteraar

Als ‘overwinteraar’ wenst u binnen de periode van een jaar, voor een periode van maximaal zes maanden in de openbare lichamen te verblijven.

 • U moet beschikken over ten minste het maandelijks normbedrag van USD 1680,- uit pensioen of uit andere bron
 • de norm voor een echtpaar bedraagt twee maal het normbedrag.

Verblijfsdoel Rentenier

Uw inkomsten als alleenstaande rentenier dienen tenminste USD 20.160,- interest of dividend per jaar te bedragen.

 • Voor een echtpaar bedraagt de norm aan interest of dividend twee keer USD 20.160
 • Voor een echtpaar met kind  bedraagt de norm aan interest of dividend twee keer USD 20.160 + (kind x normbedrag x 12)

Verblijfsdoel Studie

Uw maandelijkse inkomsten bedragen minimaal USD 599 per maand, na aftrek van te betalen inschrijf- en collegegelden.

Verblijfsdoel Vrijwilliger

Als vrijwilliger dient u aan te kunnen tonen voor welke organisatie u gaat werken en wat zij u als vergoeding toekennen. Ook staat deze organisatie garant voor u. Er is geen normbedrag vastgesteld voor vrijwilligers, maar u moet tenminste aannemelijk kunnen maken dat u over voldoende inkomsten/vermogen zult beschikken om In eigen onderhoud te kunnen voorzien en te beschikken over een slaapplaats.

Voor personen van die niet de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit bezitten moet de organisatie een werkvergunning aanvragen.

Verblijfsdoel Stage

Uw inkomsten dienen minimaal 50% van het bruto minimumloon te bedragen. Het bruto minimumloon verschilt per eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie hier.

Uw maandelijkse inkomsten kunnen ook bestaan uit een stagevergoeding, studiefinanciering of een combinatie van stagevergoeding en studiefinanciering. Indien uw stage organisatie kost- en inwoning voor u vergoedt kan dit ook worden meegerekend.