Middelen van bestaan

Middelen van bestaan geeft inzicht in het inkomen dat u minimaal beschikbaar moet hebben om te bewijzen dat u in staat bent in uw levensonderhoud en dat van uw gezin te kunnen voldoen in Caribisch Nederland.

IND-CN werkt met normbedragen deze zijn bij wet vastgesteld en dienen als een indicatie. Dit wil dus zeggen dat het inkomen niet onder het vastgestelde norm mag liggen. De hoogte van het norm bedrag waaraan de  middelen van bestaan moet voldoen, hangt voornamelijk af van uw verblijfsdoel en van de grootte van uw gezin.

Voor kinderen gelden de volgende normbedragen per maand. Deze normbedragen moeten deel uitmaken van uw maandelijkse bruto inkomen.

 • een kind tussen 0 tot 6 jaar: USD 140 per maand per kind
 • een kind tussen 6 tot 12 jaar: USD 200 per maand per kind
 • een kind tussen 12 tot 18 jaar: USD 240 per maand per kind

Verblijfsdoel

Wat is uw verblijfsdoel?  Uw verblijfsdoel geeft aan  de reden waarom u zich wilt vestigen c.q. wonen en werken in Caribisch Nederland. Bij de volgende verblijfsdoelen gelden normbedragen als richtlijn voor het middelen vereiste.

 1. arbeid in loondienst
 2. arbeid als zelfstandige
 3. gezinsvorming of -hereniging
 4. gepensioneerde
 5. overwinteraar
 6. rentenier
 7. student
 8. stagiaire
 9. vrijwilliger

Verblijfsdoel arbeid in loondienst

Het norm bedrag dat een persoon in loondienst moet verdienen mag niet lager liggen dan net brutominimumloon.

 •  het bruto minimumloon van het eiland (let op: het bruto minimumloon verschilt per eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie hier.)

Verblijfsdoel arbeid als zelfstandige

U  moet aantonen dat u door de uitoefening van uw beroep of bedrijf beschikt over voldoende middelen van bestaan dat wil zeggen dat u een inkomen moet hebben dat ten minste gelijk is aan het bruto-inkomen per maand op grond van de Wet minimumloon BES.

 • het bruto minimumloon van het eiland (Let op: het bruto minimumloon verschilt per    eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie hier.)

 Als u uw onderneming nog moet gaan starten dan moet u aantonen:

 • een verklaring van de bank dat u beschikt over een banksaldo niet lager dan USD 20.160,-

Verblijfsdoel gezinsvorming/-gezinshereniging

Het aantal gezinsleden die met u meekomen beïnvloed de hoogte van het normbedrag als volgt:

 • bent u alleenstaande met een kind dan mag het maandelijks bruto inkomen niet lager zijn dan USD 1680
 • neemt u uw partner mee dan mag het maandelijks bruto inkomen voor een echtpaar niet lager zijn dan USD 1680 bruto;
 • neemt u uw partner en kind mee dan mag het maandelijks bruto inkomen voor een echtpaar met een kind niet lager zijn dan USD 1680 bruto met daarbij opgeteld het normbedrag per kind.

Voorbeeld:
1 echtpaar met 1 kind van 5 jaar  en 1 kind van 8 jaar. De berekening van het minimum maandelijks norm bedrag wordt: USD 1680 + USD 140+USD 200 = USD 2020

Verblijfsdoel Gepensioneerde

Bent u een alleenstaande gepensioneerde van Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit dan moet uw pensioen hoger of gelijk aan het maandelijkse Algemeen Ouderdom Verzekering (AOV) op het eiland zijn.

Het AOV bedrag verschilt per eiland; deze kunt u hier terugvinden.

De norm voor een alleenstaande gepensioneerde met een andere nationaliteit dan de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit is gelijk aan USD 1680,- bruto per maand. Het zelfde norm  bedrag geldt voor een echtpaar, met dien verstande dat een van de partners over het normbedrag (USD 1680,-) moet beschikken als hoofdverblijfgever.

Verblijfsdoel Overwinteraar

Als overwinteraars wenst u gedurende een periode van maximaal zes maanden per jaar in de openbare lichamen te verblijven, het liefst gedurende de wintermaanden in uw land van herkomst.

 • de middelen van bestaan zijn voldoende, zelfstandig en duurzaam als sprake is van inkomsten uit pensioen of uit andere bron van ten minste het maandelijks normbedrag ad USD 1680,-
 • de norm voor een echtpaar bedraagt 2xhet normbedrag.

Verblijfsdoel Rentenier

Uw inkomsten als alleenstaande rentenier bedragen niet lager dan USD 20.160,- interest of dividend per jaar.

 • Voor een echtpaar bedraagt de norm aan interest of dividend per jaar: 2x USD 20.160
 • Voor een echtpaar met kind: 2x USD 20.160 + (kind x normbedrag x 12)

Verblijfsdoel Studie

Uw maandelijkse inkomsten bedragen minimaal USD 599 per maand los van uw inschrijf- en collegegelden.

Verblijfsdoel Vrijwilliger

Er geldt geen vastgesteld normbedrag als middelen eis maar algemeen geldt dat u moet bewijzen of een logeer gelegenheid te beschikken en dat u in uw behoefte kunt voorzien. U moet ook kunnen aangeven voor welke organisatie u gaat werken en wat zij u als vergoeding toekennen. Ook staat deze organisatie garant voor u.

Voor personen van die niet de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit bezitten zal de organisatie een werkvergunning moeten aanvragen.

Verblijfsdoel Stage

U dient inkomsten te hebben die  minimaal 50% van het bruto minimumloon. Het bruto minimumloon verschilt per eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie hier.

Uw maandelijkse inkomsten kunnen ook bestaan uit een stagevergoeding, studiefinanciering of een combinatie van  stagevergoeding en studiefinanciering. Indien uw stage organisatie kost- en inwoning voor u vergoedt kan dit ook worden meegerekend. Voorwaarde is dat bovengenoemden  totaal minimaal 50% van het minimumloon bedragen.