Ondernemingsfinanciering

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft per 1 januari 2011 de ondernemersregelingen toegankelijk gemaakt voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland.

Het gaat om de volgende regelingen:

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)  
 • Groeifaciliteit;
 • Garantie ondernemersfinanciering (GO).
 • Garantie ondernemersfinanciering curatieve sector CO CURE.
 • Innovatiekredieten;
 • Innovatieprestatiecontracten (IPC);

De uitvoering van de regelingen is in handen van rvo.nl. Daarnaast verschaft Stichting Qredits ook kredieten aan ondernemers in Caribisch Nederland. Qredits is een stichting zonder winstoogmerk, met onder andere steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Borgstelling MKB Krediet (BMKB)

Ondernemers die willen ondernemen in Bonaire, St. Eustatius of Saba kunnen gebruikmaken van de BMKB via hun deelnemende lokale bank. U kunt van de borgstellingsregeling gebruik maken als u een lening wilt afsluiten, maar de bank meer zekerheden vraagt dan u kunt bieden. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. Bij de BMKB staat de overheid borg tot 1 miljoen euro. De ondernemer vraagt het krediet rechtstreeks aan bij de bank. De bank bepaalt of zij gebruikmaakt van de BMKB garantiefaciliteit. De ondernemer kan de bank zo nodig wel wijzen op het bestaan van het instrument. De bank betaalt een eenmalige provisie aan Agentschap NL van 2,0% tot 3,6 %, afhankelijk van de looptijd van de garantie. In de praktijk berekent de bank deze provisie meestal door aan de ondernemer.
Reeds deelnemende banken in Caribisch Nederland zijn:

 • MCB Bonaire
 • Banco di Caribe
 • The Windward Islands Bank Ltd
 • RBC Royal Bank

De BMKB regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven die voldoende toekomstperspectief hebben (levensvatbaar zijn), gelet op rentabiliteit, continuïteit en de te verwachten cash flow, die voldoende moet zijn om toekomstige rente en aflossingsverplichtingen aan de bank te kunnen voldoen, maar desondanks onvoldoende zekerheden kunnen bieden aan de bank. De bedrijven hebben minder dan 250 fte in dienst.
Bedrijven uit de volgende sectoren kunnen niet deelnemen aan de BMKB regeling:

 • De gezondheidszorg (zie GO CURE)
 • Ondernemers voor wie toetreding van de markt wordt beheerst door de overheid, zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders, dierenartsen, en advocaten
 • Het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf
 • Exploitatie of ontwikkeling onroerend goed (voor zover niet benodigd voor directe eigen bedrijfsuitoefening)

De statuten van de kredietnemer mogen het behalen van winst niet uitsluiten.

Ondernemingen in Caribisch Nederland die actief zijn in de land- en tuinbouw, vee- of visteelt, visserij of teelt vee- en visvoer dienen eerst met Agentschap NL en hun bank te overleggen.

Het krediet is niet bedoeld ter vervanging van huidige verplichtingen bij de huidige bank. Verplichtingen bij een andere instelling kunnen wel met borgstellingskrediet geherfinancierd worden. Het bestedingsdoel van het krediet is vrij, maar er mag niet mee worden belegd. De looptijd van de staatsgarantie is maximaal 6 jaar, en financieringen voor de verbouw of aanschaf van een onroerend goed (gebouwen, schepen, etc.) maximaal 12 jaar. De looptijd van het door de bank verstrekte krediet mag feitelijk langer zijn dan de garantietermijn (dit zal met name bij onroerend goed financieringen vaak het geval zijn).

Groeifaciliteit

U wilt risicodragend vermogen aantrekken om ook in Bonaire, St. Eustatius of Saba te ondernemen. Zo verstevigt u uw financiële basis en vergroot u de mogelijkheden om vreemd vermogen aan te trekken. Financiers stellen zich echter terughoudend op: zij vinden de risico's bij ondernemers vaak te groot. Daarom is er de regeling Groeifaciliteit. U kunt zich wenden tot uw bank of participatiemaatschappij in Caribisch Nederland. Op dit moment zijn er nog geen lokale banken of participatiemaatschappijen bij de Groeifaciliteit aangesloten. Meer informatie

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

U wilt in Bonaire, St. Eustatius of Saba ondernemen en heeft daarvoor een krediet nodig. Bij de GO staat de overheid garant tot 25 miljoen euro. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. U kunt zich wenden tot uw bank in Caribisch Nederland. Op dit moment zijn er nog geen lokale banken bij de GO aangesloten. Meer informatie.

Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg (GO Cure)

Een zorginstelling met bouwplannen in Bonaire, St. Eustatius of Saba, heeft krediet nodig. Bij de GO Cure staat de overheid garant tot 25 miljoen euro krediet aan zorginstellingen. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. U kunt bij uw bank in Caribisch Nederland informeren naar de mogelijkheden voor dit financieringsinstrument. Meer informatie.

Innovatiekrediet 

U heeft een innovatief idee met een uitstekend marktperspectief. U beschikt over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Zowel starters als gevestigde bedrijven in Nederland en op Bonaire, St. Eustatius of Saba kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Daarbij kan het gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist. Het Innovatiekrediet maakt vanaf 1 januari 2012 onderdeel uit van het Innovatiefonds MKB+. U kunt bij uw bank in Caribisch Nederland informeren naar de mogelijkheden voor dit financieringsinstrument.

InnovatiePrestatieContract (IPC)

Een InnovatiePrestatieContract (IPC) is gericht op mkb-bedrijven die gezamenlijk willen innoveren. Onder begeleiding van een belangenorganisatie voor ondernemingen (penvoerder) worden meerjarige innovatieprojecten uitgevoerd. Samenwerking en kennisoverdracht staan centraal. Ook biedt de IPC-regeling aan brancheorganisaties financiële ondersteuning om samenwerkingsverbanden te onderzoeken. Met de Verkenning van samenwerking kan de penvoerder de mogelijkheden tot samenwerken voor mkb-ers van verschillende branches inventariseren. Ook internationale branches kunnen samenwerken met de Verkenning van internationale samenwerking.