Merkenrecht

Het BBIE voert namens en in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland de nieuwe Wet Merken BES (WMB) uit. Het BBIE is verheugd dat er voor het eerst gebruik wordt gemaakt van de in 2006 gecreëerde mogelijkheid dat ook individuele landen werkzaamheden aan het BBIE kunnen opdragen.

Het gaat om de merkenwetgeving die van toepassing zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze wet trad in werking op 10 oktober 2010.

Alle in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde gemachtigden kunnen als gemachtigde optreden onder de WMB. Deze verandering kan gevolgen hebben voor uw praktijk.

Wetgeving

De WMB zal materieel voor het overgrote deel gelijk zijn aan de eerder op de Nederlandse Antillen geldende wetgeving. Belangrijk verschil is dat er niet is voorzien in een toetsing van merkdepots op absolute gronden. Een ander verschil is dat vertegenwoordiging door een gemachtigde niet langer verplicht is. Net als op de Nederlandse Antillen zal er geen sprake zijn van de mogelijkheid om oppositie in te stellen.

Bestaande rechten

Voor nu op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldende merkrechten, de bestaande Antiliaanse merken, is voorzien in een overgangsregeling. Houders van geldende Antilliaanse merken konden tot 10 oktober 2011, dus gedurende het eerste jaar, een bevestigend depot doen voor Caribisch Nederland. Door daarbij nummer en datum van het bestaande recht aan te geven en daarvan een afschrift bij te voegen, kon dit recht in het nieuwe merk voor Caribisch Nederland worden opgenomen. Een bevestigend depot is gratis.

Internationale merken

Protocol en Overeenkomst van Madrid zullen ook voor Caribisch Nederland geldend zijn. De op de Antillen geldende merkrechten zijn per 10 oktober 2010 omgezet in inschrijvingen voor Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Voor deze omzetting hoefden de houders van de inschrijvingen geen actie te ondernemen.

Bureau

Zoals al genoemd zal de WMB worden uitgevoerd door het BBIE. Om de communicatie over grote afstand en met een tijdsverschil te faciliteren is gewerkt aan een mogelijkheid om elektronisch depots in te kunnen dienen en aan een publicatie via de website voor de merken in Caribisch Nederland (www.caribie.nl). Het is daarbij de bedoeling om communicatie met het BBIE zoveel mogelijk langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

Caribie.nl

Caribie.nl staat voor Caribisch Nederland Bureau Intellectueel Eigendom. De website is het centrale communicatiemiddel van het BBIE voor het registreren van merken in Caribisch Nederland. 

Dit eerste bericht zal ongetwijfeld vragen bij u oproepen over de verschillende details, procedures en praktische zaken die samenhangen met de WMB. Het BBIE is zich daar van bewust. Daarbij moet worden opgemerkt dat veel zaken nog niet vast staan op dit moment. Daar wordt momenteel aan gewerkt.

Indien gewenst houden wij u in de komende tijd regelmatig van nadere informatie op de hoogte. U kunt zich opgeven voor een nieuwsflash door uw e-mailadres door te sturen aan secrwt@boip.int. Via deze mailbox en telefoonnummer +31 70 349 12 22 kunt u ook direct contact met ons opnemen voor de beantwoording van uw vragen.

Lees hieronder bij ' Zie ook' de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.