Industriële eigendom

De Rijksoctrooiwet 1995 en de Wet merken BES regelen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van EL&I momenteel in Caribisch Nederland het regime t.a.v. octrooien en merken. Voor de bescherming van modellen en tekeningen geldt het regime van de Auteurswet BES. Evenals voorheen in de Nederlandse Antillen geldt hiervoor geen afzonderlijke wettelijke regeling.

Octrooien

NL Octrooicentrum verleent octrooien voor Nederland en Caribisch Nederland. 
Ook zorgt NL Octrooicentrum ervoor dat bedrijven, kennisinstellingen, overheden en uitvinders weten hoe ze octrooien kunnen gebruiken als bron van informatie en inspiratie. NL Octrooicentrum maakt deel uit van Agentschap NL.
Meer informatie over octrooien vindt u op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Merkenrecht

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) voert namens en in opdracht van het ministerie van ELenI de Wet Merken BES uit. Lees meer op de website van BBIE.

De Wet Merken BES (WMB) is van toepassing in Caribisch Nederland. Deze wet trad in werking op 10 oktober 2010. Alle in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde gemachtigden kunnen als gemachtigde optreden onder de WMB. 
De Wet Merken BES is voor het overgrote deel gelijk aan de voor de Nederlandse Antillen geldende Merkenlandsverordening 1995. Belangrijk verschil is dat er niet is voorzien in een toetsing van merkdepots op absolute gronden. Een ander verschil is dat vertegenwoordiging door een gemachtigde niet langer verplicht is. Net als op de Nederlandse Antillen zal er geen sprake zijn van de mogelijkheid om oppositie in te stellen. 

Voor de al op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldende Antilliaanse merken was voorzien in een overgangsregeling. Houders van geldende Antilliaanse merken konden tot 10 oktober 2011, dus tot één jaar na de staatkundige hervorming, gratis een bevestigend depot doen voor Caribisch Nederland. Deze mogelijkheid bestaat nu niet meer.

Het Protocol van Madrid geldt ook voor Caribisch Nederland. De op de Nederlandse Antillen geldende merkrechten zijn per 10 oktober 2010 omgezet in inschrijvingen voor Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten.

Caribie.nl

Caribie.nl staat voor Caribisch Nederland Bureau Intellectueel Eigendom. De website www.caribie.nl is het centrale communicatiemiddel van het BBIE voor het registreren en publiceren van merken in Caribisch Nederland. 

Het BBIE streeft ernaar om de communicatie zoveel mogelijk langs elektronische weg te laten plaatsvinden.Om de communicatie over grote afstand en met een tijdsverschil te faciliteren is er met ‘TM Talk’ voorzien in een mogelijkheid om elektronisch depots in te dienen. De website voor de merken in Caribisch Nederland (www.caribie.nl) biedt een overzicht van de in Caribisch NL gedeponeerde merken.

Indien gewenst kan het BBIE u op de hoogte houden van nadere informatie over de verschillende details, procedures en praktische zaken die samenhangen met de WMB en de uitvoering daarvan. U kunt zich opgeven voor een nieuwsflash door uw e-mailadres te sturen aan  secrwt@boip.int.