Industriële eigendom

De Rijksoctrooiwet 1995 en de Wet merken BES regelen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Caribisch Nederland het regime t.a.v. octrooien en merken. Voor de bescherming van modellen en tekeningen geldt het regime van de Auteurswet BES. Evenals voorheen in de Nederlandse Antillen geldt hiervoor geen afzonderlijke wettelijke regeling.

Octrooien

Octrooicentrum Nederland verleent octrooien voor Nederland en Caribisch Nederland. 
Ook zorgt Octrooicentrum Nederland ervoor dat bedrijven, kennisinstellingen, overheden en uitvinders weten hoe ze octrooien kunnen gebruiken als bron van informatie en inspiratie. Octrooicentrum Nederland maakt deel uit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over octrooien vindt u op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Merkenrecht

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) voert namens en in opdracht van het Ministerie van EZK de Wet merken BES uit. Lees meer op de website over de toepassing van het merkenrecht in Caribisch Nederland.

De Wet merken BES (WMB) is van toepassing in Caribisch Nederland. Deze wet trad in werking op 10 oktober 2010. Alle in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde gemachtigden kunnen als gemachtigde optreden onder de WMB. 
De Wet merken BES is voor het overgrote deel gelijk aan de in het verleden voor de Nederlandse Antillen geldende Merkenlandsverordening 1995 en daarmee ook aan wetgeving van de overige landen van de voormalige Antillen. Belangrijk verschil is dat er niet is voorzien in een toetsing van merkdepots op absolute gronden. Een ander verschil is dat vertegenwoordiging door een gemachtigde niet verplicht is.

Het Protocol van Madrid geldt ook voor Caribisch Nederland.

Caribie.nl

Caribie.nl staat voor Caribisch Nederland Bureau Intellectueel Eigendom. De website www.caribie.nl is het centrale communicatiemiddel van BOIP voor het registreren en publiceren van merken in Caribisch Nederland. 

BOIP streeft ernaar om de communicatie zoveel mogelijk langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Om de communicatie over grote afstand en met een tijdsverschil te faciliteren is er met ‘TM Talk’ voorzien in een mogelijkheid om elektronisch depots in te dienen. De website voor de merken in Caribisch Nederland (www.caribie.nl) biedt ook een online register waarin de in Caribisch NL geldende merken kunnen worden opgezocht.

BOIP is voor de toepassing van de WMB per e-mail bereikbaar via trademarks@caribie.nl.