Energie

Sinds 1 juli 2016 geldt de wet Elektriciteit en drinkwater BES. Deze wet regelt de governance van de elektriciteitsvoorziening, vooral van de eilandelijke bedrijven. Verder beschermt de wet zowel de bedrijven als de klanten. Hiertoe heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een toezichts- en reguleringstaak. 

Leveringszekerheid

Op Bonaire is er een groeiende vraag naar elektriciteit, mede door de sterke ontwikkeling van het toerisme. Dit vraagt om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Verder zijn de opwekkingskosten van elektriciteit op de eilanden hoog door de kleine installaties. De kosten voor elektriciteit vormen voor veel inwoners een aanzienlijk deel van de gezinsuitgaven: een kwart van een normaal inkomen is niet ongebruikelijk.

Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening is voor de economische ontwikkeling van de eilanden van groot belang. Het ministerie van EZ draagt beleidsverantwoordelijkheid voor de energievoorziening en is daardoor een nauwe gesprekpartner voor de bestuurscolleges en energiebedrijven: WEB Bonaire, ContourGlobal Bonaire, Statia Utility Company en Saba Electric Company.

Verduurzaming

Door het gunstige klimaat bestaan goede kansen voor duurzame energie (met name wind en zon). Op Bonaire zijn met windenergie al heel goede resultaten bereikt. Het ministerie van Economische Zaken is momenteel sterk betrokken bij een aantal nieuwe duurzame energieprojecten op de eilanden. Het ministerie heeft in februari 2017 een rapport over verduurzaming en betaalbaarheid van energie in Caribisch Nederland uitgebracht. 

Op Bonaire is een gecombineerde wind-dieselinstallatie in gebruik met twaalf middelgrote windturbines die het eiland op bepaalde dagen tot wel 50 procent van zijn elektriciteitsvraag kunnen voorzien. Een energie-opslagunit van 3 MW en computersturing vangen eventuele elektriciteitsschommelingen op. De installatie draait tot volle tevredenheid en is in zijn omvang (38% duurzame energie) uniek in de regio.

Ook worden de mogelijkheden voor zonne-energie onderzocht. Door de groei van de elektriciteitsvraag zal in meer productiecapaciteit geïnvesteerd moeten worden, in de eerste plaats basislast die altijd aan en uit te zetten is, en vervolgens zo veel mogelijk duurzame capaciteit.

Op Saba en St. Eustatius zijn er goede mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. Het Ministerie van EZ heeft op beide eilanden fors geïnvesteerd in duurzame energie.Hiermee blijven de elektriciteitstarieven binnen de perken. Op Saba heeft het mininsterie de verplaatsing van de verouderde en ongunstig gelegen elektriciteitscentrale naar een andere locatie ondersteund.

Brandstofvoorzieningszekerheid

In Caribisch Nederland worden olieproducten vooral gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en voor het (lucht)-transport. Het verbruik op Saba, St. Eustatius en Bonaire is relatief gering. De olievoorzieningszekerheid op de eilanden richt zich dan ook alleen op het zekerstellen van de elektriciteitsproductie door middel van diesel. Op de eilanden zijn geen extra olievoorraden aanwezig. Dat maakt het gebied kwetsbaar voor verstoringen in de aanvoer, en dat kan op zijn beurt weer leiden tot economische verstoringen. De lokale bestuurders en EZ beperken dergelijke risico’s door pragmatische oplossingen. 

Mijnbouw

Sinds 10 oktober 2010 geldt het Mijnbesluit BES. Hiermee is de regelgeving technisch overgezet van het land Nederlandse Antillen naar Nederland. Daarmee is de methode niet gewijzigd. Wel moeten concessies en vergunningen vanaf 10-10-10 worden aangevraagd bij de minister van Economische Zaken.