Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland (ontwerpversie)

De staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering maakt bekend dat het ontwerp van het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland met ingang van dinsdag 23 januari 2024 op de volgende locaties gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt:

Bonaire

Openbaar Lichaam Bonaire – Kaya Amsterdam 23

Shared Service Organisatie (SSO) Bonaire – Kaya International z/n

Saba

Public Entity Saba - Power Street 1 – The Bottom

Shared Service Organisation (SSO) Saba - Matthew Levenstone Street # 5

Sint Eustatius

Office of the Island Secretary Sint Eustatius - Van Tonningenweg 4,

Shared Service Organisation (SSO) Sint Eustatius - Fort Oranjestad z/n

Daarnaast is het RO CN digitaal te vinden op www.internetconsultatie.nl en www.rijksdienstcn.com.

Wat is het RO CN?

Het RO CN bevat het ruimtelijk Rijksbeleid voor Caribisch Nederland. Het richt zich tot de openbare lichamen. Die moeten de uitgangspunten uit het RO CN meenemen en verwerken bij het opstellen of herzien van de eilandelijke ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Het RO CN ziet onder andere op de volgende onderwerpen:

  • zuinig en meervoudig ruimtegebruik om een duurzame ontwikkeling te waarborgen, 
  • toekomstbestendige woningbouw die aansluit bij de behoeften van de bevolking van Caribisch Nederland, 
  • het beschermen van gevoelige functies tegen de gevolgen van klimaatverandering, 
  • goed waterbeheer om overstromingen, droogte en erosie te beperken
  • het beschermen van de natuur.

Verder beschrijft het RO CN de maatregelen waarmee de staatssecretaris zich voorstelt de ruimtelijke doelstellingen van het Rijk te realiseren. Het voeren van een gestructureerd overleg tussen de openbare lichamen en de Rijksoverheid speelt hierbij een belangrijke rol.

Hoe kunt u reageren?

Als u wilt reageren op het ontwerp van het RO CN, bijvoorbeeld omdat u een onderwerp mist, u vindt dat het RO CN te streng of juist te soepel is of omdat u uw instemming wilt betuigen, dan kunt u tot en met maandag 4 maart 2024 een email sturen aan postbus.ropcn@minbzk.nl of u kunt uw reactie achterlaten op www.internetconsultatie.nl.

Het ontwerp van het RO CN heeft eerder van 3 november tot en met 14 december 2023 ter inzage gelegen. In de publicatie waarin de terinzagelegging werd aangekondigd, stond een verkeerd emailadres, namelijk ropcn@minbzk.nl in plaats van het (juiste) postbus.ropcn@minbzk.nl. Daarnaast heeft op www.rijksdienstcn.com en op de hierboven genoemde fysieke locaties (mogelijk) niet de juiste Nederlandse versie van het RO CN ter inzage gelegen.

Indien u de Nederlandse versie van het ontwerp RO CN fysiek of via www.rijksdienstcn.com heeft ingezien en/of u een reactie naar eerstgenoemd emailadres heeft gestuurd, wordt u verzocht om alsnog de juiste versie (versie 4.0) door te nemen en/of uw reactie naar postbus.ropcn@minbzk.nl te sturen.

Indien u via www.internetconsultatie.nl heeft gereageerd, heeft u de juiste versie gezien en is uw reactie in goede orde ontvangen. U hoeft in dat geval niets te doen.

Wat gebeurt er hierna?

Na afloop van de terinzagelegging worden alle reacties verzameld, gelezen en er wordt bekeken of er aanleiding is om het programma aan te passen. Daarna wordt het (aangepaste) programma voor advies voorgelegd aan de bestuurscolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Nadat deze adviezen zijn verwerkt, zal de staatssecretaris het programma ter vaststelling aanbieden aan de ministerraad. Tegen de vaststelling kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.