OCW en schooldirecties doen oproep aan ouders en verzorgers

Gebaseerd op de noodverordening die per 18 maart jl. in werking trad op Bonaire hebben alle scholen de deuren gesloten. Dit betekent niet dat de vakantie is begonnen. De scholen hebben, in het voordeel van de leerlingen, gekozen om onderwijs op afstand aan te bieden. Dit houdt in dat alle leerlingen van het primair en secundair onderwijs huis-/schoolwerk blijven krijgen om thuis te maken. Op afstand geeft de leraar/mentor begeleiding, controleert het huiswerk en geeft uitleg waar nodig. De leerling en docent kunnen via telefoon, app of mail met elkaar communiceren.

eindexamens

De schoolbesturen en het Ministerie van Onderwijs doen een urgente oproep  aan alle ouders en verzorgers om hun kinderen te motiveren en stimuleren om hun huiswerk te maken en om in contact te blijven met hun docent/mentor. Deze periode is gewoon een lesperiode, alleen de manier van lesgeven is anders. Docenten en scholen doen hun uiterste best om vertraging in de ontwikkeling van onze leerlingen te voorkomen. Daarom doen wij nogmaals een oproep aan alle ouders en verzorgers om hun verantwoordelijkheid tenemen. Controleer, help en zorg ervoor dat uw kind zijn huiswerk doet en op tijd inlevert.

Examen (vmbo, mavo, havo, vwo)
Naar aanleiding van de wereldwijde crisis die is ontstaan door het coronavirus, heeft de Nederlandse minister van Onderwijs besloten om alle centrale examens te annuleren voor het type onderwijs vmbo, mavo, havo, vwo voor wat betreft het schooljaar 2019/2020. Dit drastische besluit brengt veel veranderingen met zich mee.

Ten eerste zal er geen centraal examen zoals gebruikelijk plaatsvinden in de maanden mei en juni van dit schooljaar. Het schoolexamen dat de school zelf maakt, zal bepalen of de leerling met succes het schooljaar heeft afgerond. Het eindcijfer van dit jaar is het afgeronde cijfer van  het schoolexamen. Normaliter bestaat het eindcijfer uit een gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het centrale examen.

Ten tweede zal de slagingsnorm dit jaar aangepast worden als gevolg van de  niet normale omstandigheden.  De komende weken zal er meer duidelijkheid zijn over welke norm zal gelden.

Scholen moeten ervoor zorgen dat alle schoolexamens conform het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) uitgevoerd worden. Wijziging van het PTA kan alleen plaatsvinden in overleg met de onderwijsinspectie en  het schoolbestuur.

Tenslotte moet worden afgesproken  in welke periode het diploma en de cijferlijst uitgereikt  zullen worden. Examenklasleerlingen worden verzocht om met de school in contact  te blijven voor de laatste ontwikkelingen.