Toetsen en examens in het MBO

Voor studenten, die in dit studiejaar kunnen diplomeren, wordt de examinering zoveel mogelijk doorgezet. Deze studenten krijgen prioriteit. De school bepaalt de wijze waarop de examens plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Daarbij kan gedacht worden aan mondelinge examens online, examineren op de locatie van de stageplek of nog een andere locatie.

eindexamens

In de week van 20 – 24 april zullen de examenkandidaten gaan starten met de (voorbereidingen op) examinering. Iedere kandidaat zal informatie ontvangen op zijn schoolmail. In de maand mei zullen de praktijkexamens en generieke examens afgenomen worden.

Beroepspraktijkvorming en stages

De stages (beroepspraktijkvorming) in de BOL gaan door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen (bv. Horeca) of als het betreffende leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer kan begeleiden. De student heeft het recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen, indien dit naar zijn of haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Echter de student zal dit te allen tijde in overleg met de school moeten doen. De school blijft studenten (op afstand) begeleiden, die hun stage continueren.

De school kan ook besluiten om in bepaalde branches de stages van de laatste periode van dit schooljaar naar het volgende leerjaar te verplaatsen, wanneer het niet mogelijk is om stagiaires in de huidige situatie een goede stageplaats aan te bieden.

Aanmeldingen, intakegesprekken, het bindend studieadvies en inschrijvingen

Iedereen, die na de zomer wil starten met een mbo-opleiding, moet zich normaliter voor uiterlijk 1 april aanmelden om toelatingsrecht te hebben tot die opleiding. Deze aanmelddatum wordt vooralsnog met één maand, dus tot 1 mei, uitgesteld. 

De aanmelding kan digitaal gedaan worden via www.mbobonaire.com. Na aanmelding wordt een intakeformulier toegestuurd dat vóór het intakegesprek digitaal moet worden ingevuld en teruggestuurd.

Op 9 mei organiseert MBO Bonaire een intakedag. Op die dag zullen de intakegesprekken live of online gevoerd worden met docenten van de opleiding.