Ik ben werkgever

Wat houdt de noodregeling van SZW in?
U kunt als werkgever een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die u niet (volledig) aan het werk kunt houden vanwege het coronavirus. Er moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste twintig procent in verband met het coronavirus waardoor u uw personeel niet (volledig) aan het werk kunt houden. Bij een toekenning wordt tachtig procent van het loon van de werknemer uitgekeerd over de uren die hij of zij niet voor u werkt. (Dit percentage wordt in januari 2021 mogelijk herzien.) Er geldt een maximum dagloon.

Hoe lang kan ik van deze regeling gebruik blijven maken?
De regeling is verlengd tot en met 12 juli 2021. Deze langere periode geeft rust en zekerheid. Tegelijk moeten bedrijven en werknemers zich verder aanpassen aan de veranderde situatie. U moet zich inspannen om het gebruik van de regeling zo veel mogelijk af te bouwen.

Wat verandert er voor mij als werkgever in de derde fase?

  • Een nieuwe aanvraag kan met maximaal vier weken terugwerkende kracht in behandeling worden genomen.
  • Werknemers die onder de regeling vallen mogen niet meer dan vier weken buiten Caribisch Nederland verblijven tijdens de looptijd van de regeling.
  • Werknemers van wie u het contract niet verlengt, kunnen maximaal drie maanden aanspraak maken op de noodregeling op eigen naam.

Ik maak al gebruik van de noodregeling. Moet ik iets doen om aanspraak te maken op de derde fase?
Nee. Als u al gebruik maakt van de regeling, hoeft u niets te doen om aanspraak te maken op de derde fase.

Wat moet ik doen als mijn situatie verandert?
Belangrijke wijzigingen geeft u aan ons door via het wijzigingsformulier.

Mag ik personeel ontslaan omdat de omzet daalt?
De noodregeling van SZW is bedoeld om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat bedrijven zich gaan aanpassen aan de veranderde situatie. In sommige gevallen zullen bedrijven zodanig moeten herstructureren dat ontslagen onvermijdelijk zijn.

Tijdens de derde fase van de noodregeling zijn de reguliere bepalingen met betrekking tot ontslag weer van toepassing. Dat betekent dat u als werkgever ontslag kan aanvragen bij de RCN-unit SZW of bij de rechter. In de toetsing van het ontslagverzoek wordt gekeken naar de specifieke situatie en meegewogen dat er noodregelingen zijn.

De noodregeling biedt geen volledige compensatie voor de loonkosten. Moet ik het overige bedrag zelf betalen?
Om aanspraak te maken op de noodregeling, bent u verplicht om in ieder geval het bedrag dat SZW aan u betaalt, door te betalen aan uw medewerker(s). NB: De noodregeling zet de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek BES niet opzij. De toepassing van het Burgerlijk Wetboek BES ligt in de privaatrechtelijke sfeer, waar de RCN-unit SZW geen zeggenschap over heeft. Wij raden u aan om over het resterende deel van het loon het gesprek aan te gaan met uw werknemer(s) en hier gezamenlijk afspraken over te maken. Dit helpt bij het begrijpen van elkaars positie en het afwegen van het bedrijfseconomisch belang tegenover de continuïteit van het inkomen van de werknemer(s). (U kunt dit teruglezen in artikel 1614d, Burgerlijk Wetboek BES).

Is deze noodregeling alleen van toepassing op werknemers in vaste dienst?
Nee. U kunt ook een verzoek indienen voor werknemers met een nul-urencontract of een tijdelijk contract.

Mag ik nieuwe werknemers aannemen en hen gelijk onder de noodregeling brengen?
Nee. De noodregeling is bedoeld om u te helpen om de werknemers die u al had voordat de coronacrisis begon, in dienst te houden. Als u er voor kiest om op dit moment nieuwe werknemers aan te nemen, moet u zelf hun salaris betalen.

Mag ik de werknemer(s) voor wie ik gebruik maak van deze regeling aan het werk houden?
Het uitgangspunt is dat dit niet mag voor het deel dat u hen aanmeldt voor de regeling. De uren die uw werknemers voor u werken, moet u in principe zelf betalen.

Er zijn uitzonderingen mogelijk. U kunt een verzoek indienen bij de unit SZW waarin u uitlegt waarom een uitzondering in uw situatie nodig is en voor welke werknemers. Het kan bijvoorbeeld gaan om de situatie dat uw bedrijf volledig is stilgelegd maar er noodzakelijke werkzaamheden zijn om na de crisis weer open te kunnen.

Het kan ook gaan om noodzakelijke werkzaamheden tijdens de heropening van uw bedrijf, terwijl de markt nog belemmerd wordt door de coronacrisis.

De unit SZW beoordeelt per verzoek of, en voor welk deel van de werknemers er toch subsidie kan worden verleend terwijl zij wel werkzaamheden verrichten. Werkgevers kunnen hun verzoek sturen naar noodregelingszw@rijksdienstcn.com. In het verzoek moet in elk geval worden uitgelegd waarom de werkzaamheden essentieel zijn, welke werknemers deze zullen uitvoeren, hun functietitel en het aantal uren per week dat zij weer zullen werken.

Kan ik ook werknemers in deeltijd aan het werk houden?
Ja. U kunt bijvoorbeeld uw werknemers voor vijftig procent aan het werk houden en voor de overige vijftig procent aanspraak maken op deze noodregeling.

Maakt het uit wat voor rechtsvorm mijn organisatie heeft?
Nee. Alle werkgevers die voldoen aan de voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Moet ik mijn gebruikelijke werkgeverspremies blijven betalen?
Ja.

Wat moet ik doen als een werknemer voor wie ik tegemoetkoming ontvang ziek wordt of met zwangerschapsverlof gaat?
U kunt geen aanvraag indienen voor loonderving voor de werknemers voor wie u volledig gebruik maakt van de noodregeling. U ontvangt immers al compensatie voor de loonkosten. Zij moeten zich wel op de eerste ziektedag melden bij de huisarts en op de derde ziektedag (telefonisch) melden bij de verzekeringsarts.

Ik heb nog niet eerder gebruik gemaakt van de noodregeling. Hoe kan ik als werkgever een nieuw verzoek indienen?
In verband met social distancing roepen wij iedereen op om digitaal een aanvraag te doen. Wij moeten de gezondheid van u en van onze medewerkers voorop stellen.

Als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de noodregeling moet u het aanvraagformulier voor werkgevers invullen, ondertekenen en e-mailen naar noodregelingszw@rijksdienstcn.com. U moet een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meesturen.

Indien u ondersteuning nodig heeft bij uw aanvraag kunt u zich via het e-mail adres steunloket@kvkbonaire.com richten tot de Kamer van Koophandel (op Bonaire).

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?
Bij een toewijzing zal de RCN-unit SZW de tegemoetkoming maandelijks aan u uitbetalen. De wettelijke betalingstermijn om de eerste betaling te ontvangen is maximaal vijf weken. De RCN-unit SZW streeft er naar om u sneller uit te betalen.

Hoe lang kan ik van deze noodregeling gebruik maken?
Tot en met 12 juli 2021. Deze langere periode geeft rust en zekerheid. Tegelijkertijd moeten bedrijven en medewerkers zich blijven aanpassen aan de veranderende situatie. U moet uw best doen om het gebruik van deze regeling te verminderen.

Tot wanneer kan ik een nieuwe aanvraag indienen?
Over de periode 13 juni tot en met 12 oktober 2020 kunt u een aanvraag indienen tot en met 12 november 2020. Over de periode 13 oktober 2020 tot en met 12 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen tijdens de looptijd van regeling. Er wordt ten hoogste met vier weken terugwerkende kracht uitgekeerd.

Wat gebeurt er als ik het bedrag dat ik ontvang van SZW niet doorbetaal aan mijn werknemer(s)?
In dat geval begaat u een misdrijf. Dit heeft strafrechtelijke gevolgen.