Ik ben werkgever

Wat verandert er tijdens de verlenging van 13 juli tot en met 12 oktober 2021 voor mij als werkgever?

- Het verbod op arbeid vervalt. Hierdoor kunt u uw werknemers weer (volledig) terughalen naar de werkvloer, terwijl u nog ondersteuning ontvangt voor het betalen van de loonkosten.

- Het percentage dat vergoed wordt gaat omlaag. Waar momenteel 80% van de loonkosten van werkgevers gesubsidieerd worden, wordt tijdens de verlenging 60% gesubsidieerd.

- Er mogen geen nieuwe werknemers meer aangemeld worden. Alleen voor werknemers die op peildatum 24 juni 2021 al onder de noodregeling SZW vielen, wordt de regeling voortgezet.

Moet ik iets doen om gebruik te maken van de verlenging?

Nee. Voor werknemers die op peildatum 24 juni 2021 in de regeling zaten, loopt de subsidie door. Er moet wel sprake zijn van ten minste 20% omzetverlies en de betreffende werknemers moeten nog in dienst zijn.

Moet ik wijzigingen doorgeven gedurende de verlenging?

U hoeft geen wijzigingen door te geven over de inzet van uw werknemers. U mag de werknemers voor wie u loonkostensubsidie ontvangt immers volledig inzetten met behoud van de subsidie.

Alleen indien u werknemers voor wie u steun ontvangt niet meer in dienst houdt, of indien u niet meer aan de eis van 20% omzetverlies als gevolg van de coronacrisis voldoet, moet u dit doorgeven aan de RCN-unit SZW. Het niet doorgeven van wijzigingen kan strafrechtelijke gevolgen hebben. 

Mag ik werknemers die ik in deeltijd onder de regeling heb gebracht, alsnog voltijds in de regeling plaatsen?

Nee. U mag het gebruik van de noodregeling niet meer opschalen ten opzichte van peildatum 24 juni 2021.

Ik maak gebruik van de ‘versoepeling voor de zwaarst getroffen ondernemers’. Loopt dit door gedurende de verlenging?

Bestaande versoepelingen of uitzonderingen zijn niet meer van toepassing. Binnen de verlenging mag u immers uw werknemers volledig inzetten met behoud van de subsidie.

Mag ik personeel ontslaan omdat de omzet daalt?

Ook gedurende de verlenging van de noodregeling zijn de reguliere bepalingen met betrekking tot ontslag van toepassing. Dat betekent dat u als werkgever ontslag kan aanvragen bij de RCN-unit SZW of bij de rechter. In de toetsing van het ontslagverzoek wordt gekeken naar de specifieke situatie en meegewogen dat er noodregelingen zijn.

De noodregeling biedt geen volledige compensatie voor de loonkosten. Moet ik het overige bedrag zelf betalen?

Om aanspraak te maken op de noodregeling, bent u verplicht om in ieder geval het bedrag dat SZW aan u betaalt, door te betalen aan uw werknemers. NB: De noodregeling zet de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek BES niet opzij. De toepassing van het Burgerlijk Wetboek BES ligt in de privaatrechtelijke sfeer, waar de RCN-unit SZW geen zeggenschap over heeft. Wij raden u aan om over het resterende deel van het loon het gesprek aan te gaan met uw werknemer(s) en hier gezamenlijk afspraken over te maken. Dit helpt bij het begrijpen van elkaars positie en het afwegen van het bedrijfseconomisch belang tegenover de continuïteit van het inkomen van de werknemer(s). (U kunt dit teruglezen in artikel 1614d, Burgerlijk Wetboek BES).

Moet ik mijn gebruikelijke werkgeverspremies blijven betalen?

Ja.

Wat moet ik doen als een werknemer voor wie ik tegemoetkoming ontvang ziek wordt of met zwangerschapsverlof gaat gedurende de verlenging?

U kunt niet tegelijkertijd gebruik maken van de Noodregeling SZW en de loondervingsuitkering voor dezelfde werknemer. Neem contact met ons om te bespreken wat in uw situatie de beste afweging is. Dit kan via ons e-mailadres NoodregelingSZW@RijksdienstCN.com of telefonisch (Bonaire: 781 5555 of 781 5556, Saba: 416 5652, Sint Eustatius: 790 0052).

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?

Bij een toewijzing betaalt de RCN-unit SZW de tegemoetkoming maandelijks aan u uit. De wettelijke betalingstermijn om de eerste betaling te ontvangen is maximaal vijf weken. De RCN-unit SZW streeft er naar om u sneller uit te betalen.

Wat gebeurt er als ik het bedrag dat ik ontvang van SZW niet doorbetaal aan mijn werknemer(s)?

In dat geval begaat u een misdrijf. Dit heeft strafrechtelijke gevolgen.